94.1.4. Tavshedspligt for udvalgsmedlemmer med hensyn til udvalgsforhandlinger, faktiske oplysninger samt udvalgsindstillinger

22-09-1994

Udtalt, at opregningen i forvaltningslovens § 27, stk. 1, af hensyn, der efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde kan føre til, at en oplysning er fortrolig og dermed undergivet tavshedspligt, antages at dække langt den overvejende del af de hensyn, der kan føre til tavshedspligt. Opregningen er dog ikke udtømmende.

Det fremgår klart af forarbejderne til forvaltningsloven, at også hensynet til offentlige myndigheders interne beslutningsproces - i samme omfang som hidtil - vil kunne begrunde tavshedspligt. Desuden henvist til den kommenterede forvaltningslov ved John Vogter, 1992, side 324 ff., og den kommenterede straffelov, Speciel del, ved Vagn Greve m.fl., 1994, side 96 f., jf. side 61 f.

Desuden udtalt, at udvalgenes, herunder § 17, stk. 4-udvalgenes, møder - i modsætning til kommunalbestyrelsens møder - ikke er offentlige. Der er ikke hjemmel til, at udvalgene eller kommunalbestyrelsen kan beslutte, at udvalgsmøder skal være offentlige. Om tavshedspligt for så vidt angår udvalgsmøder henvist til den kommenterede kommunale styrelseslov, side 121.

Den tavshedspligt, der - begrundet i hensynet til myndighedens interne beslutningsproces - antages at gælde for så vidt angår forhandlingerne i udvalg, omfatter oplysninger om de standpunkter, vurderinger og argumenter, der fremføres af andre mødedeltagere under udvalgsdrøftelserne. Et udvalgsmedlem er således ikke afskåret fra at redegøre for de synspunkter, som vedkommende selv har gjort gældende under et udvalgsmøde.

Tavshedspligten antages ikke at være til hinder for, at et udvalgsmedlem refererer et udvalgs forhandlinger over for medlemmer af den politiske gruppe i kommunalbestyrelsen, den pågældende tilhører.

Tavshedspligten for så vidt angår udvalgsmøder omfatter ikke oplysninger vedrørende en sags faktiske omstændigheder. Det gælder uanset om sådanne oplysninger under udvalgsmødet fremkommer fra udvalgsformanden, udvalgets øvrige medlemmer eller forvaltningen.

Spørgsmålet om, hvorvidt der gælder en tavshedspligt med hensyn til faktiske oplysninger, der fremkommer under udvalgsforhandlingerne, beror på en konkret vurdering af, om oplysningerne må anses for at være fortrolige. Vurderingen heraf må ske på grundlag af de almindelige regler om tavshedspligt. Oplysninger, som i forvejen er offentligt tilgængelige, vil normalt ikke være fortrolige. Henvist til "Forvaltningsret", 1994, af Hans Gammeltoft Hansen, Jon Andersen, Kaj Larsen og Karsten Loiborg, s. 138 og 314.

Tavshedspligten gælder for alle udvalgsmedlemmer, herunder medarbejder og brugerrepræsentanter i § 17, stk. 4-udvalg. Det er dog i forvaltningsretlig praksis almindeligt antaget, at bestemmelserne om tavshedspligt i straffelovens § 152 ikke er til hinder for, at et medlem, som en privat organisation eller forening har udpeget til at repræsentere sig i et offentligt nævn eller råd, i nødvendigt omfang kan drøfte spørgsmål, hvori der indgår tavshedsbelagte oplysninger, med foresatte eller andre med tilknytning til organisationen eller foreningen.

Herudover udtalt, at en udvalgsindstilling er en rådgivning om sagens afgørelse eller videre behandling, og at udvalgsindstillingen således - som et internt arbejdsdokument - indgår i grundlaget for kommunalbestyrelsens behandling af sagen, jf. Erik Harder, Dansk Kommunalforvaltning I., 5. udg., 1988, side 271.

En kommunalbestyrelse kan træffe bestemmelse om, hvorvidt et udvalg skal offentliggøre udvalgets indstillinger til kommunalbestyrelsen. Også udvalget selv kan - i mangel af modstående beslutning fra kommunalbestyrelsen - bestemme, at indstillingerne skal offentliggøres. Offentliggørelse må i givet fald ske med respekt af lovgivningens regler om tavshedspligt.

Efter Indenrigsministeriets opfattelse er udvalgsindstillinger ikke i sig selv fortrolige på en sådan måde, at et udvalgsmedlems oplysning om eller offentliggørelse af en udvalgsindstilling er i strid med reglerne om tavshedspligt. Hvorvidt et udvalgsmedlems oplysning om en udvalgsindstilling er i strid med reglerne om tavshedspligt må derfor bero på en konkret vurdering af, om der herved meddeles oplysninger, som må anses for at være fortrolige.

Indenrigsministeriets brev af 22. september 1994 til en kommunaldirektør
- 1. k.kt. j.nr. 1994/1073/233-1