94.4.1. Om, hvorvidt en aftale mellem en amtskommune og en kommune vedrørende et distriktspsykiatrisk center er omfattet af § 60

23-03-1994

En amtskommune havde anmodet om Indenrigsministeriets godkendelse i medfør af § 60 i lov om kommunernes styrelse af en aftale mellem amtskommunen og en kommune om et distriktspsykiatrisk center.

Det fremgik, at centret var placeret i to ejendomme, der var ejet af henholdsvis kommunen og amtskommunen og udlejet til den anden myndighed, at udgifterne ved driften finansieredes af amtskommunen og kommunen med henholdsvis 75 og 25 pct., og at centrets medarbejdere var ansat i amtskommunen, idet kommunen medvirkede ved ansættelsen, og ændringer i medarbejderstaben kun kunne ske efter aftale mellem de to myndigheder. Det fremgik, at ledelsen af centret skete under ansvar over for sygehusledelsen på et amtssygehus og blev varetaget af en lokal ledelse, der udarbejdede et budgetforslag for centret, der skulle godkendes af både amtskommune og kommune, og at aftalen kunne opsiges med seks måneders varsel.

Efter § 60, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse skal aftaler om samarbejde mellem kommuner, som vil medføre indskrænkning i de enkelte deltagende kommunalbestyrelsers beføjelser efter styrelsesloven, godkendes af tilsynsmyndigheden, medmindre andet særligt er hjemlet i lovgivningen. De aftaler, der skal godkendes efter § 60, er især sådanne, hvor der i aftalen er tillagt et særligt fællesskabsorgan en kompetence til at træffe beslutninger, der forpligter de deltagende kommuner i økonomisk henseende. Endvidere omfatter bestemmelsen aftaler, hvorved en kommune påtager sig vedvarende forpligtelser, uden at aftalen indeholder adgang til opsigelse inden for et kortere åremål.

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger fandt Indenrigsministeriet ikke, at der mellem amtskommunen og kommunen forelå en samarbejdsaftale, der var af en sådan karakter, at den krævede tilsynsmyndighedens godkendelse. Ministeriet havde herved lagt vægt på, at der ikke var tale om noget ejendomsfællesskab, at centrets personale var ansat i amtskommunen, at budgetforslaget skulle godkendes af såvel amtskommunen som kommunen, at der ikke var etableret et fællesskabsorgan, der økonomisk kunne forpligte amtskommunen og kommunen, og at aftalen kunne opsiges med 6 måneders varsel til den 1. januar.

 

Indenrigsministeriets brev af 23. marts 1994 til en amtskommune
- 1.k.kt., j.nr. 1993-150-32