94.5.2. Diæter i forbindelse med venskabsbybesøg og studieture

31-08-1994

Udtalt, at ydelse af diæter efter § 16, stk. 2 og 3, forudsætter, at den virksomhed, der udøves, foregår i et møde eller under forhold, der kan sidestilles med et møde. Kravet om, at der skal foreligge et møde, indebærer, at samtlige medlemmer skal være indkaldt, og at medlemmerne skal deltage i en forhandling og træffe beslutning - eller i hvert fald have mulighed for at træffe beslutning. Der kan således ikke ydes diæter for mødeforberedelse, for møder i en kommunalbestyrelses politiske grupper, for besigtigelser eller tilsynsforretninger eller for deltagelse i repræsentativt arbejde.

Såfremt betingelserne herfor er opfyldt, kan en kommunalbestyrelse træffe beslutning om at yde diæter i henhold til § 16, stk. 3. Sådanne beslutninger kan ikke delegeres til et stående udvalg eller den kommunale administration. En kommunalbestyrelse kan dog - f.eks. i et diætregulativ - fastsætte generelle regler for, hvornår der kan modtages diæter (og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste) efter bestemmelsen.

Bestemmelsen omfatter bl.a. hverv, hvortil det i henhold til lovgivningen påhviler kommunalbestyrelsen at vælge en repræsentant, eller i øvrigt hverv, hvortil enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer vælges, f.eks. medlemskab af bestyrelser for institutioner eller foreninger. Herudover kan der være tale om andre hverv, som pålægges det enkelte medlem.

Endvidere udtalt, at efter § 16, stk. 3, kan der endvidere ydes diæter (og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste) for deltagelse i kurser. Ved kurser forstås arrangementer, hvori der som en ikke uvæsentlig bestanddel indgår egentlig undervisningsvirksomhed.

Bestemmelsen omfatter ud over kurser også kursuslignende arrangementer som seminarer, konferencer, årsmøder og orienteringsmøder, f.eks. møder i kommuneforeningerne. De arrangementer, der kan henføres under "kurser m.v.", er bl.a. kendetegnet ved at være af alment orienterende karakter og uden direkte sammenhæng med verserende sager i kommunen.

På denne baggrund udtalt, at det helt overvejende udgangspunkt er, at venskabsbybesøg og studieture ikke giver adgang til at yde diæter efter § 16, stk. 2 og 3, idet de nævnte betingelser ikke vil være opfyldt. Det kan dog ikke afvises, at dele af disse arrangementer vil have karakter af møde- eller kursusvirksomhed, som særskilt vil kunne berettige til diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Tilføjet, at kommunalbestyrelsesmedlemmers pligt til at varetage pålagte hverv normalt kun gælder egentlige møder i de pågældende organer, og ikke deltagelse i kurser og konferencer, besøg i institutioner o. lign., medmindre der i lovgivningen er fastsat eller forudsat en pligt til at deltage.

Indenrigsministeriets brev af 31. august 1994 til et tilsynsråd
– 4. k.kt. j.nr. 1994/1331/315/-1