94.6.1. EF's tjenesteydelsesdirektiv på revisionsaftaler

18-11-1994

Konkurrencerådet, Erhvervsministeriet, har over for Indenrigsministeriet oplyst, at der ikke foreligger oplysninger om fortolkningen af EF-direktiv 92/50/EØF om offentlige tjenesteydelser, jf. bekendtgørelse nr. 415 af 22. juni 1993 om offentlige indkøb af tjenesteydelser, med hensyn til spørgsmålet om lovligheden af, at en kommune indgår en aftale uden fast udløbstidspunkt om revision af kommunens regnskab.

Konkurrencerådet har endvidere oplyst, at der næppe kan stilles krav om, at en aftale om udførelse af revisionsopgaver skal indeholde en tidsbegrænsning, men at revisionsopgaven bør udbydes inden for en periode af ca. 5 år.

Et udbud af en revisionsopgave for en tidsbegrænset periode på over 5 år vil efter Konkurrencerådets opfattelse kunne blive betragtet som uforenelig med bestemmelserne i tjenesteydelsesdirektivet. En aftale for en tidsubegrænset periode kan derimod efter Konkurrencerådets opfattelse ikke antages at være i strid med tjenesteydelsesdirektivet, forudsat at revisionsopgaven udbydes inden for en periode af ca. 5 år.

På denne baggrund udtalt, at det efter Indenrigsministeriets opfattelse må antages, at den kommunale revision kan antages enten for en tidsbegrænset periode eller på ubestemt tid. Der er således ikke - som der tidligere har været givet udtryk for i forbindelse med den kommunale tilsynsmyndigheds godkendelse af den kommunale revision - nogen betænkeligheder ved en tidsbegrænset antagelse af revisionen, idet revisor til enhver tid kan frasige sig hvervet, ligesom kommunen, med tilsynsmyndighedens godkendelse, til enhver tid kan afsætte revisor sml. § 61 e, stk. 2, i årsregnskabsloven (lovbekendtgørelse nr. 662 af 12. august 1993).

Indenrigsministeriets brev af 18. november 1994 til et amtsråd
- 1. k.kt. j.nr. 1992/1061-9