94.8.4. Om kommunernes indgåelse af en kapitalplejeaftale med et pengeinstitut

21-10-1994

Kontaktudvalget for Offentlig Revision havde anmodet Indenrigsministeriet om en udtalelse om, under hvilke betingelser kommunerne kunne indgå kapitalplejeaftaler.

Indenrigsministeriet udtalte, at der ikke fandtes regler i den kommunale styrelseslovgivning om kommuners adgang til at indgå kapitalplejeaftaler.

Det er imidlertid antaget i teori og praksis, at en kommune kan foretage almindelig pleje
af kommunens kontante midler og værdipapirbeholdninger.

n kommune kan endvidere uden særlig hjemmel indgå aftaler med private leverandører, rådgivere m.v. om udførelse af kommunale opgaver, der ikke angår myndighedsudøvelse. Det påhviler kommunalbestyrelsen at sikre, at de aftaler, som kommunen
indgår, tjener et kommunalt formål, er hensigtsmæssige og økonomisk forsvarlige og i
overensstemmelse med de kommunalretlige regler, herunder § 44 i lov om kommunernes styrelse.

Der gælder således en almindelig pligt for kommunalbestyrelser til at forvalte kommunens økonomiske midler forsvarligt.

Ministeriet bemærkede i denne forbindelse, at det er kommunalbestyrelsen, der træffer
beslutning om, hvorvidt kommunen i forbindelse med en kapitalplejeaftale skal godkende investeringer forud for, at disse iværksættes, samt hvorledes kommunen sikres den
fornødne indsigt i de foretagne investeringer.

Ministeriet tilføjede, at en kommunalbestyrelse vil kunne beslutte at anmode den kommunale revision om en udtalelse vedrørende en kapitalplejeaftale.

Indenrigsministeriets brev af 21. oktober 1994 til Kontaktudvalget for Offentlig Revision
- 1.k., j.nr. 1994/1019-30