95.3.1. Om kommuners adgang til at yde tilskud til regionale eller landsdækkende foreninger, der varetager idrætslige og kulturelle formål, herunder til disse foreningers administrationsudgifter

02-01-1995

En kommune kan i henhold til de uskrevne retsgrundsætninger om kommunernes opgavevaretagelse yde tilskud til kultur- og idrætsaktiviteter m.v. i kommunen.

Et tilskud kan ydes til en eller flere foreninger med henblik på at tilvejebringe bygningsmæssige faciliteter til brug for de pågældende foreninger.

En kommune kan endvidere yde tilskud til kultur- og idrætsforeningers administrationsudgifter, bl.a. ved at yde tilskud til tilvejebringelse af administrationsfaciliteter af sædvanligt omfang for en forening af den pågældende karakter.

Som udgangspunkt er det en forudsætning for ydelse af sådanne tilskud, at samtlige de aktiviteter, som foreningen varetager, ville kunne varetages af kommunen selv, og at optagelse i foreningen ikke er begrænset af kriterier, som ikke er saglige i forhold til aktiviteten. En kommune er dog ikke afskåret fra at yde støtte til en forening, der også varetager ikke-kommunale formål. I så fald må kommunen sikre sig, at det kommunale tilskud alene anvendes til den støtteberettigede aktivitet.

Tilskud kan som udgangspunkt alene ydes til foranstaltninger, der er begrundet i almene interesser hos en kommunes egne borgere.

Hertil udtalt, at en kommune dog kan yde tilskud til, at en regional eller landsdækkende forening varetager sine aktiviteter helt eller delvist i den pågældende kommune, f.eks. ved at erhverve eller opføre en foreningsbygning i kommunen, forudsat at kommunen har en væsentlig interesse heri. En sådan interesse vil f.eks. foreligge, når en sådan bygning anvendes til formål, som i det væsentligste er af interesse for kommunens borgere.

En ren økonomisk eller mere ubestemt interesse i bygningens placering i den pågældende kommune frem for i en anden kommune vil derimod ikke være tilstrækkelig. Der er endvidere en samlet kommunal og samfundsmæssig interesse i, at kommunerne ikke under - eller overbyder hinanden.

I det konkrete tilfælde fandtes en kommune ikke at have den fornødne væsentlige interesse i at stille et areal vederlagsfrit til rådighed for foreninger, som ønskede at bygge et kontorhus.

Indenrigsministeriets brev af 2. januar 1995 til et tilsynsråd
- 2. k.kt. j.nr. 1994/1115-23