95.8.8. Om ophævelse af et tilsynsråds annullation af en kommunalbestyrelses omgørelse af en tidligere meddelt dispensation

13-02-1995

Et tilsynsråd annullerede en kommunalbestyrelses omgørelse af en tidligere meddelt dispensation efter lukkeloven, idet rådet fandt, at dispensationen som en begunstigende forvaltningsakt ikke lovligt kunne tilbagekaldes. Indenrigsministeriet fandt, at dispensationen havde savnet hjemmel i loven, og at der ikke forelå særlige omstændigheder, der kunne bevirke, at dispensationen på trods af hjemmelsmanglen måtte anses for gyldig. På den baggrund fandt ministeriet, at tilsynsrådets ophævelse af kommunalbestyrelsens omgørelse var ulovlig.

Indenrigsministeriets brev af 13. februar 1995 til en advokat
- 4. k., j. nr. 1993-122-837-1