96.2.5. Om speciel inhabilitet for borgmesteren og viceborgmesteren, der af kommunalbestyrelsen er valgt til bestyrelsen for et kommunalt fællesskab. Borgmesteren var formand for bestyrelsen

11-11-1996

En kommunalbestyrelse skulle på et møde tage stilling til spørgsmålet om, hvorledes der videre skulle forhandles om omlægning til kraftvarmeproduktion i kommunen på baggrund af en såkaldt specifik forudsætningsskrivelse fra Energistyrelsen i henhold til varmeforsyningsloven § 9.

To kommunalbestyrelsesmedlemmer, borgmesteren og viceborgmesteren, var af kommunalbestyrelsen valgt til bestyrelsen i det kommunale fællesskab. Borgmesteren var formand for bestyrelsen.

Udtalt, at borgmesteren og viceborgmesteren som udgangspunkt ikke ville være inhabile ved kommunalbestyrelsens behandling af sager vedrørende det kommunale fællesskab.

Inhabilitet i forhold til sager vedrørende et kommunalt fællesskab vil kunne foreligge i tilfælde, hvor der er tale om stillingtagen til de pågældende kommunalbestyrelsesmedlemmers handlinger eller undladelser, ved tilsyns- eller kontrolopgaver eller i forhold til sager om kontraktsforhandlinger o.lign., der har privatretlig karakter.

I den konkrete sag forelå et oplæg fra det kommunale fællesskab til drøftelse på kommunalbestyrelsesmødet vedrørende fysisk udformning af anlægget, ejerskab, daglig ledelse, varmepriser samt affaldsforbrændingspriser.

I oplægget indgik således en række parametre, der må anses for sædvanlige i en offentlig myndigheds overvejelser om løsning af en forsyningsopgave.

Oplægget havde ikke karakter af et tilbud i forhandlinger om indgåelse af en gensidig bebyrdende aftale, men lagde op til en mere principiel drøftelse af, hvorledes de videre forhandlinger og undersøgelser om kraftvarmeprojektet skulle forløbe.

Indenrigsministeriet fandt på den baggrund, at der på kommunalbestyrelsesmødet ikke havde været tale om stillingtagen til kontraktsforhandlinger af privatretlig karakter, men om forhandlinger om løsningen af en offenligretlig opgave.

Efter Indenrigsministeriets opfattelse havde kommunens repræsentanter i bestyrelsen for det kommunale fællesskab derfor ikke været inhabile ved kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

Indenrigsministeriet fandt endelig, at der ikke generelt er nogen interessekonflikt som følge af sammenfald mellem hvervene som formand for bestyrelsen for et kommunalt fællesskab og formand for en kommunalbestyrelse.

Indenrigsministeriets brev af 11. november 1996 til en kommunalbestyrelse
- 4. k.kt. j.nr. 1995/122/369-4