96.4.1. Om, hvorvidt deltagelse i et interessentskab kræver godkendelse efter styrelseslovens § 60

05-09-1996

Udtalt, at de forpligtelser, som kommuner vil påtage sig ved at deltage i et interessentskab med henblik på at opnå en samlet afdækning af visse pensionsforpligtelser, herunder den kompetence, der tillægges interessentskabets bestyrelse, efter Indenrigsministeriets opfattelse ikke er af en sådan karakter, at der er tale om indskrænkninger i de deltagende kommunalbestyrelsers beføjelser efter styrelsesloven, jf. styrelseslovens § 60.

Af vedtægterne for interessentskabet fremgik, at som interessenter kan optages primærkommuner, der er tilsluttet Kommunernes Landsforening. Interessentskabets øverste myndighed er Rådet, hvori samtlige interessenter er repræsenteret med delegerede, mens den overordnede ledelse af interessentskabet forestås af bestyrelsen.

Herudover fremgik det, at hver interessent skal indbetale et grundkapitalbeløb, at bestyrelsen skal indgå aftale med en ekstern administrator, som skal forestå den samlede administration, herunder opkrævning af bidrag hos interessenterne, placering af interessentskabets midler, udarbejdelse af budget og regnskab m.v., at bestyrelsen træffer beslutning om genforsikring, og at en interessent tidligst kan udtræde af interessentskabet 5 år efter interessentens indtræden.

Endvidere udtalt, at da kommunerne ved deltagelse i interessentskabet pådrages en solidarisk hæftelse, vil en kommunes indtræden i interessentskabet skulle godkendes af vedkommende tilsynsråd, jf. bestemmelsen i § 10, stk. 1, i bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Indenrigsministeriets brev af 5. september 1996 til Kommunernes Landsforening
- 1. k.kt. j.nr. 1996/1050-70