96.5.1. Om ret til befordringsgodtgørelse fra arbejdssted til mødested

28-03-1996

En kommune havde afvist at betale befordringsgodtgørelse i henhold til § 16, stk. 10, i lov om kommunernes styrelse til et kommunalbestyrelsesmedlem i forbindelse med dennes rejser fra sit tjenestested i Nordjylland til møder i kommunalbestyrelsen på Bornholm.

Udtalt, at uanset bestemmelsen i § 16, stk. 10, litra a, og forarbejderne hertil ikke indeholder udtrykkelige begrænsninger i kommunernes pligt til at yde godtgørelse, finder Indenrigsministeriet, at bestemmelsen må antages først og fremmest at tage sigte på transport fra bopælen til det sted, hvor det kommunale hverv udøves.

Indenrigsministeriet vil dog ikke afvise, at der efter bestemmelsen tillige kan være krav på godtgørelse af transportomkostninger også fra et arbejdssted uden for kommunegrænsen til mødestedet, hvis det under hensyn til transporttiden og de hermed forbundne udgifter må anses for naturligt, at den pågældende deltager i mødet m.v.

I den foreliggende sag, hvor der var tale om transport mellem Nordjylland og Bornholm, fandt Indenrigsministeriet - henset til den ganske betydelige afstand mellem arbejdssted og mødested og de hermed forbundne omfattende rejseudgifter - imidlertid ikke, at kommunen havde tilsidesat lovgivningen ved ikke at ville godtgøre de pågældende udgifter.

Samtidig bemærket, at det pågældende kommunalbestyrelsesmedlem i de perioder, hvor han gjorde tjeneste i Nordjylland, måtte antages at have lovligt forfald.

Indenrigsministeriets brev af 28. marts 1996 til et kommunalbestyrelsesmedlem
- 4. k.kt. j.nr. 1996/1342/405-1