96.8.10. Om forholdet mellem gebyrloven og renteloven

11-04-1996

En kommune havde forespurgt Indenrigsministeriet, hvorvidt morarenter skulle opkræves i henhold til gebyrlovens § 3 eller rentelovens § 8.

Indenrigsministeriet udtalte, at anvendelse af rentelovens § 8 var betinget af, at fordringshaveren havde påbegyndt retsforfølgning til betaling af gælden, og at rente først skulle betales fra den dag, hvor retsforfølgning påbegyndtes.

Indenrigsministeriet har endvidere i et brev af samme dato - 11. april 1996 - til By- og Boligstyrelsen, jf. resumédatabasen 96.8.7, tilkendegivet, at det var Indenrigsministeriets opfattelse, at gebyrlovens regler kunne anvendes i forbindelse med tilbagebetaling af beboerindskudslån for så vidt angår kommunens andel af restancen. I de tilfælde, hvor der således påløber morarenter efter gebyrloven, er det efter Indenrigsministeriets opfattelse ikke aktuelt at anvende rentelovens bestemmelser herom.

Indenrigsministeriets brev af 11. april 1996 til en kommune
- 4.k.kt., j. nr. 1993/1170-5