97.1.3. Om økonomiudvalgets planlægningsopgaver

26-06-1997

§ 18, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse, hvorefter økonomiudvalget forestår eller samordner kommunens planlægning, indebærer, at økonomiudvalget har ansvaret for kommuneplanlægningen, samt at kommunens sektorplanlægning kan henlægges direkte til økonomiudvalget. Herved kan økonomiudvalget således få det fulde ansvar for alle generelle planlægningsopgaver i kommunen.

Den omstændighed, at udarbejdelsen af sektorplaner henlægges til økonomiudvalget, er dog ikke ensbetydende med, at de berørte udvalg afskæres fra indflydelse på sektorplanerne. De stående udvalg, der berøres af planlægningen, skal have lejlighed til at udtale sig over for økonomiudvalget, jf. styrelseslovens § 21, stk. 2.

Økonomiudvalget kan også pålægges alene at forestå samordningen af de sektorplaner, som de stående udvalg udarbejder og indstiller til kommunalbestyrelsens vedtagelse.

Økonomiudvalgets samordning af planlægningen kan ske forudgående gennem fastsættelse af generelle forskrifter om planernes tilvejebringelse og oplysningsgrundlag, sideløbende gennem forhandlinger med det pågældende udvalg og efterfølgende gennem økonomiudvalgets indstillinger eller bemærkninger til kommunalbestyrelsen.

Udarbejdelse af planer kan være foreskrevet i lovgivningen eller alene bero på en kommunalbestyrelsesbeslutning.

Bestemmelsen i § 18, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse, hvorefter økonomiudvalget som minimum skal samordne kommunens planlægning, skal ses i sammenhæng med økonomiudvalgets generelle koordinerende funktioner, herunder især vedrørende kommunens økonomiske forvaltning, og ordet “planlægning” omfatter derfor kommunens generelle planlægningsopgaver, hvortil der er knyttet et samordningsbehov. 

 

Indenrigsministeriets brev af 26. juni 1997 til et byrådsmedlem
- 1.k.kt., j.nr. 1997/1072/209-2