97.5.1. Om en amtskommunes adgang til at yde diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til personer, der af amtsrådet er indstillet til valg af et organ med henblik på at varetage et kommunalt hverv

10-12-1997

Udtalt, at udtrykket "efter valg af kommunalbestyrelsen" i § 16, stk. 1, litra b, i lov om kommunernes styrelse som udgangspunkt skal forstås bogstaveligt.

Spørgsmålet om, hvorvidt en person kan anses for valgt af kommunalbestyrelsen i henhold til § 16, stk. 1. litra b, bør afgøres efter de samme principper, som gælder for afgrænsningen af begrebet ”valg” efter styrelseslovens § 25, stk. 1.

Dette indebærer, at i de tilfælde, hvor en indstilling kan anses for fyldestgørende, selv om den kun omfatter det antal personer, der skal vælges, antages der at gælde en almindelig formodning for, at indstillingen ikke er bindende, idet et modsat resultat ville indebære, at valget reelt blev foretaget af den indstillende myndighed.

Hvis det undtagelsesvist må antages, at en indstilling er bindende, selv om den alene omfatter det antal personer, der skal vælges, må de pågældende medlemmer anses for valgt af kommunalbestyrelsen.

Kun i de tilfælde, hvor der er holdepunkter for at antage, at kommunalbestyrelsens indstilling af personer til et selskabs bestyrelse reelt er bindende, kan der efter ministeriets opfattelse blive tale om at betragte de pågældende som "valgt" af kommunalbestyrelsen.

I den konkrete sag lagde Indenrigsministeriet til grund, at amtsrådets indstilling af to kandidater, der ikke var medlemmer af amtsrådet, til et aktieselskabs bestyrelse var fyldestgørende.

Efter Indenrigsministeriets opfattelse var der ikke i vedtægterne for aktieselskabet eller i øvrigt i sagen holdepunkter for at antage, at amtsrådets indstilling var bindende for generalforsamlingen, som efterfølgende skulle foretage det endelige valg af de indstillede personer.

Efter Indenrigsministeriets opfattelse var der derfor ikke hjemmel i lov om kommunernes styrelse til at yde diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til de pågældende medlemmer af aktieselskabets bestyrelse, jf. § 16 a, stk. 1, jf. § 16, stk. 1, litra b, i lov om kommunernes styrelse.

Indenrigsministeriets brev af 10. december 1997 til et amtsråd
- 4. k.kt. j.nr. 1997/1361-1