97.5.6. Om godkendelse af vederlag til bestyrelsesmedlemmer i kommunale fællesskaber

18-02-1997

Det kommunale fællesskab, I/S Vestforbrænding, havde anmodet Indenrigsministeriet om at  godkende faste vederlag til bestyrelsens medlemmer.

Selskabet havde opgjort timeforbruget på ca. 600 timer årligt for formanden, ca. 375 timer årligt for næstformanden, ca. 260 timer årligt for arbejdsudvalgsmedlemmer og ca. 125 timer årligt pr. menigt bestyrelsesmedlem.

Indenrigsministeriet bemærkede, at det fremgik af opgørelserne over tidsforbruget, at der var en væsentlig arbejdsbyrde ud over deltagelse i møder m.v. forbundet med hvervene som formand, næstformand, arbejdsudvalgsmedlem og bestyrelsesmedlem.

Indenrigsministeriet kunne derfor tiltræde, at der blev givet mulighed for at yde faste vederlag til bestyrelsens medlemmer.

Indenrigsministeriet fandt efter en samlet vurdering af oplysningerne om den arbejdsindsats, herunder det timeforbrug ud over mødedeltagelsen, som var og fremover forventes forbundet med bestyrelseshvervet, samt en vurdering af selskabets karakter, at kunne godkende det af selskabet fastsatte faste vederlag til formanden for bestyrelsen på 25 pct. af vederlaget til borgmestre i kommuner med over 40.000 indbyggere (pr. 1. januar 1994 svarende til 126.204 kr. årligt ), 50 pct. af formandsvederlaget til næstformanden (pr. 1. januar 1994 svarende til 63.102,44 kr. årligt), 1/3 af formandsvederlaget til arbejdsudvalgsmedlemmer (pr. 1. januar 1994 svarende til 42.068,29 kr. årligt) og 12.000 kr. til de menige bestyrelsesmedlemmer (pr. 1. januar 1994 svarende til 15.049,34 kr. årligt).

Ved afgørelsen tog Indenrigsministeriet også stilling til selskabets anmodning om befordringsgodtgørelse og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Indenrigsministeriets brev af 18. februar 1997 til et kommunalt fællesskab
- 1. k. , j. nr. 1992/1050-18