97.8.2. Om offentligt udbud ved salg af kommunalt ejede sommerhusgrunde bebygget med huse ejet af de enkelte lejere

02-06-1997

Generelt udtalt, at formålet med reglerne om offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunale ejendomme, jf. styrelseslovens § 68, er at sikre, at offentligheden får kendskab til, at kommunale ejendomme er udbudt til salg, og at alle derved på lige fod får mulighed for at komme i betragtning som købere af en kommunal ejendom. Muligheden for købstilbud fra en bredere kreds vil også kunne føre til, at der opnås de for kommunen bedste købstilbud. Desuden vil kommunen kunne sikre sig imod kritik af, at der ved et ejendomssalg skulle være sket en usaglig begunstigelse af køber.

Endvidere udtalt, at det forhold, at en lejer af en grund, der ejer en på grunden opført bebyggelse, ved et offentligt udbud risikerer, at en anden tilbudsgiver byder et højere beløb end lejeren, og herefter som grundejer ønsker at bringe lejeretten til ophør i overensstemmelse med lejekontrakten, ikke kan begrunde en undladelse af offentligt udbud.

Endvidere anført, at en forventning om, at der i forbindelse med udbud af sommerhusgrundene alene vil fremkomme tilbud om køb til underpris, heller ikke kan begrunde en undladelse af offentligt udbud. Ministeriet bemærkede herved, at ejendomme i henhold til § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens ejendomme, kan udbydes til en fastsat pris, forudsat at prisen svarer til markedsprisen. Fremkommer der ved udbud til en fastsat pris højere købstilbud, skal de tilbudsgivere, der har afgivet købstilbud til den fastsatte pris, have mulighed for at fremkomme med supplerende tilbud, jf. udbudsbekendtgørelsens § 6, stk. 3. Såfremt kommunen har en begrundet mistanke om, at de indkomne tilbud i forbindelse med et udbud ikke svarer til markedsprisen, må kommunen forkaste alle tilbud, jf. bekendtgørelsens § 6.

Indenrigsministeriet tiltrådte herefter tilsynsrådets afgørelse, hvorefter der ved kommunens salg af de omhandlede sommerhusgrunde ikke forelå sådanne særlige forhold, der kunne begrunde at salget skete uden offentligt udbud, jf. udbudsbekendtgørelsens § 2, stk. 3.

Endeligt udtalt, at eventuel indgåelse af en aftale om køberet til et kommunalt ejet areal skal ske under iagttagelse af samme procedure – og på samme vilkår - som ved salg af et kommunalt ejet areal, samt at indrømmelse af en forkøbsret som udgangspunkt ikke vil føre til krav om forudgående offentligt udbud, men at salget af ejendommen i givet fald skal ske efter forudgående offentligt udbud.

Indenrigsministeriets brev af 2. juni 1997 til et byråd
- 1. k.kt. j.nr. 1997/1078/707-1