97.8.9. Opkrævning af morarenter ved inddrivelse af underholdsbidrag

18-06-1997

En kommune havde spurgt Indenrigsministeriet, om kommuner i medfør af § 3 i gebyrloven kunne opkræve morarenter i forbindelse med inddrivelse af krav på skyldige underholdsbidrag.

Indenrigsministeriet udtalte, at betingelserne for, at en kommunalbestyrelse kunne træffe beslutning om opkrævning af morarenter i henhold til gebyrlovens § 3 ved for sen betaling af en ydelse, var, at der ikke i den øvrige lovgivning var særlige regler om opkrævning af morarenter ved for sen betaling af den omhandlede ydelse, at den omhandlede ydelse var tillagt udpantningsret, og at den omhandlede ydelse blev opkrævet af kommunen.

Indenrigsministeriet udtalte herefter, at betegnelsen ”opkræve” anvendtes i gebyrloven i forbindelse med en kommunes egne krav, mens betegnelsen ”inddrive” anvendtes i relation til en anden myndigheds krav. Eftersom gebyrlovens § 3 alene omhandlede krav, som opkrævedes af kommuner, fulgte det af bestemmelsen, at en kommunalbestyrelse i henhold til gebyrloven alene ville kunne beslutte, at der skulle betales morarenter af krav, for hvilke kommunen selv var kreditor.

For at en kommune kunne anses for kreditor i forbindelse med inddrivelse af skyldige underholdsbidrag og dermed berettiget til at opkræve morarenter efter gebyrlovens § 3, forudsatte det, at bidragsbeløbet tilkom kommunen. Dette indebar for det første, at såfremt en kommune inddrev underholdsbidrag på vegne af den bidragsberettigede, kunne der ikke i medfør af gebyrloven opkræves renter. Dette indebar for det andet, at i det omfang, der til en kommune blev ydet statsrefusion for kommunens ydelse til den bidragsberettigede, kunne kommunen kun anses for kreditor for den del af bidragsbeløbet, som endeligt tilfaldt kommunen, og ikke for den del, kommunen inddrev på vegne af staten.

En kommune kunne herefter ikke anses for kreditor i forhold til forskudsvist udbetalte børnebidrag, idet kommunens udgifter hertil blev refunderet af statskassen, jf. § 25 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

Når det gjaldt en kommunes adgang til i medfør af bistandslovens § 8 at indtræde i et bidragskrav i forbindelse med, at der blev ydet hjælp til forsørgelse, afhang det af de for den konkrete ydelse gældende refusionsregler, om kommunen kunne anses for kreditor. Der bestod således kun under særlige omstændigheder en adgang for kommunalbestyrelsen til i medfør af gebyrloven at træffe beslutning om opkrævning af morarenter i forbindelse med inddrivelse af krav på skyldige underholdsbidrag.

Indenrigsministeriets brev af 18. juni 1997 til en kommune
- 4.k.kt., j. nr. 1997/1171/161-1