98.1.5. Om indkaldelse af stedfortræder i tilfælde, hvor der ikke (længere) er kandidater på stedfortræderlisten for den kandidatliste, som det fraværende medlem var valg på

21-10-1998

Et bydelsrådsmedlem rettede henvendelse til Indenrigsministeriet vedrørende Indre Østerbro Bydelsråds beslutning, der blev truffet på et møde den 28. april 1998, om ikke at indkalde en stedfortræder for et andet bydelsrådsmedlem for perioden 10. april 1998 — 1. januar 1999.

Indenrigsministeriet udtalte, at der i  § 15, stk. 2 og 4, i lov om kommunernes styrelse - der finder tilsvarende anvendelse for Indre Østerbro Bydelsråd, jf. § 11, stk. 1, i Regulativ for Indre Østerbro Bydelsråd - er fastsat regler om indkaldelse af stedfortrædere ved kommunalbestyrelsesmedlemmers midlertidige forfald.

Ved bydelsrådets afgørelse efter § 15, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse foretages en prøvelse af, om betingelserne for stedfortræderens indtræden er opfyldt, herunder om der foreligger et forfald, der berettiger til stedfortræderindkaldelsen. Når betingelserne herfor er opfyldt, er indkaldelse af stedfortræder obligatorisk. 

Den stedfortræder, der indkaldes i tilfælde af et medlems forfald, er den, der ifølge valgopgørelsen står øverst på stedfortræderlisten for den pågældende kandidatliste

Da det fremgår af sagen, at der ikke (længere) er kandidater på stedfortræderlisten for den kandidatliste, som det fraværende medlem var valgt på, kan der således ikke indkaldes stedfortræder efter § 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse i tilfælde, hvor et på denne kandidatliste valgt medlem af bydelsrådet har midlertidigt forfald.

Ministeriet tilføjede, at den kommunale valglovs § 91, stk. 3, jf. § 91, stk. 1, 2. pkt. (jf. lovbekendtgørelse nr. 258 af 4. april 1997), om muligheden for overførsel af mandatet til en anden kandidatliste alene finder anvendelse ved en stedfortræders indtræden i tilfælde af mandatledighed, og ikke i tilfælde af indkaldelse af stedfortrædere efter reglerne i § 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse.

Indkaldelse af stedfortrædere efter § 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse kan som nævnt udelukkende ske inden for den pågældende kandidatliste.

 

Indenrigsministeriets skrivelse af 21. oktober 1998 til et bydelsrådsmedlem - 1.k.kt., j.nr. 1998/1070/103-5