98.1.7. Om et mindretals manglende adgang til at få afvigende meninger tilført kommunens pressemeddelelser

10-03-1998

I medfør af §§ 13 og 20 i lov om kommunernes styrelse kan medlemmerne af amtsrådet og udvalgene forlange at få deres afvigende meninger tilført beslutningsprotokollen. Ved sager, der fremsendes til anden myndighed, kan man i henhold til de samme bestemmelser tillige kræve, at denne myndighed samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det enkelte medlem kan endvidere ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.

Af den kommenterede styrelseslov fra 1996 fremgik at retten til at få fremsendt en udskrift af beslutningsprotokollen til en anden myndighed kun gjaldt i tilfælde, hvor amtsrådet afgav en egentlig udtalelse over for en anden myndighed og ikke i tilfælde, hvor en afgørelse alene fremsendtes til orientering. Af den kommenterede styrelseslov fremgik det endvidere, at et mindretal i amtsrådet eller i et udvalg ikke efter styrelsesloven kunne forlange, at det af amtsrådets eller udvalgets skrivelser fremgik, at en afgørelse ikke var enstemmig.

Der kunne således ikke på grundlag af de pågældende bestemmelser i styrelsesloven fra amtsrådsmedlemmer eller grupper i amtsrådet stilles krav om at fa afvigende meninger tilført pressemeddelelser, som udsendtes af amtskommunen.

Indenrigsministeriet bemærkede endvidere, at kommunal information, uanset det valgte medium, skulle være af neutral og oplysende karakter. Der kunne imidlertid ikke - når amtsrådet havde truffet beslutning i en sag - stilles krav om, at afstemningsresultater og mindretallenes synspunkter skulle fremgå af annoncer, pressemeddelelser eller af anden amtskommunal information.

 

Indenrigsministeriets brev af 10. marts 1998 til et amtsrådsmedlem
- 1. kommunekontor, j.nr. 1997/1070/015-1