98.5.7. Om et medlems ret til befordringsgodtgørelse ved betydelig afstand mellem mødested og sommerhus

14-12-1998

KL havde forespurgt Indenrigsministeriet, hvorvidt kommunalbestyrelsen i et tilfælde, hvor et kommunalbestyrelsesmedlem (pensionist) boede i sit sommerhus — ca. 200 km. fra kommunen - en del af året, havde pligt til at yde medlemmet befordringsgodtgørelse eller kunne beslutte at yde befordringsgodtgørelse for transport fra sommerhuset til det sted, hvor det kommunale hverv udøvedes.

Indenrigsministeriet meddelte KL telefonisk den 14. december 1998, at medlemmet ikke har krav på befordringsgodtgørelse, og at kommunalbestyrelsen i et tilfælde som det foreliggende ikke kunne beslutte at yde medlemmet befordringsgodtgørelse for transporten fra sommerhuset til det sted, hvor det kommunale hverv udøvede. 

Det fremgår af sagen, at Indenrigsministeriet i den foreliggende sag lagde til grund, at det pågældende kommunalbestyrelsesmedlems bortrejse på grund af ophold i sommerhuset ikke kunne anses som lovligt forfald. Opholdet i sommerhuset fandtes således ikke (i sin helhed) at kunne karakteriseres som ferie, idet det bemærkedes, at den pågældende var pensionist. Der forelå heller ikke andre forfaldsgrunde som sygdom o.lign.

Det fremgår videre af sagen, at ministeriet blandt andet lagde vægt på den betydelige afstand og på karakteren af medlemmets ophold i sit sommerhus.

Det fremgår videre af sagen, at Skive-sagen, hvor kommunen havde et ønske om et bestemt medlems fremmøde, (jf. Indenrigsministeriets skrivelse af 1. april 1998, j.nr. 1997/1342/779-1, resumédatabasen 98.5.1.) ikke kunne føre til et andet resultat i herværende sag.