99.1.4. Om lovligheden af at pålægge kommunalbestyrelsesmedlemmer at modtage sagsmateriale via edb-kommunikation

27-10-1999

Et bydelsrådsmedlem anmodede Indenrigsministeriet om en udtalelse om, hvorvidt et bydelsråd eller en kommunalbestyrelse kan pålægge et medlem at modtage diverse oplysninger til brug for arbejdet i bydelsrådet/kommunalbestyrelsen via edb, samt om et medlem kan blive pålagt at betale de udgifter, der er forbundet hermed i form af skattebetaling for en særlig internet-forbindelse.

Udtalt, at det fremgår af bemærkningerne til styrelseslovens § 8, stk. 4, at bestemmelsen åbner mulighed for, at sagsmateriale gøres tilgængeligt ved fremlæggelse på rådhuset, ved udsendelse til de enkelte medlemmer af kommunalbestyrelsen, ved elektronisk adgang til databaserede oplysninger eller på anden måde, som sikrer, at alle medlemmer får adgang til materialet.

Kommunalbestyrelsen kan ifølge styrelseslovens § 8, stk. 5, beslutte, at medlemmerne skal have tilsendt sagsmateriale til brug for behandlingen af sagerne, herunder eventuelle sagsbeskrivelser og indstillinger. Den kommunale styrelseslov indeholder endvidere i § 9, stk. 4, og § 20, stk. 3 og 6, bestemmelser, hvorefter kommunalbestyrelsesmedlemmer har ret til at få tilsendt informationer til brug for hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem.

Lovgivningen er ikke til hinder for, at der anvendes edb-kommunikation i forbindelse med tilsendelse af informationer til medlemmer af kommunalbestyrelsen. Det er imidlertid en forudsætning, at alle medlemmer sikres lige adgang til informationer, som i medfør af den kommunale styrelseslov skal tilsendes medlemmerne, uanset hvordan dette materiale formidles, og at medlemmer, der ikke kan eller ikke ønsker at anvende edb, på anden måde får tilsendt oplysningerne.

Et medlem af en kommunalbestyrelse kan således ikke pålægges at modtage materiale ved anvendelse af edb-kommunikation. En kommunalbestyrelse kan tilsvarende ikke pålægge et kommunalbestyrelsesmedlem udgifter i forbindelse med tilsendelse af materiale via edb, såfremt denne modsætter sig dette.

Indenrigsministeriets brev af 27. oktober 1999 til et bydelsrådsmedlem
– 1. k.kt. j. nr. 1999/1070/102-3