99.8.12. Om rettidig indbetaling af skyldige beløb for at undgå rykkergebyr efter gebyrloven

03-06-1999

En borger havde rettet henvendelse til Indenrigsministeriet vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en kommune kunne opkræve rykkergebyr for udsendelse af rykkerbreve for skyldig ejendomsskat i en situation, hvor det skyldige beløb var indbetalt til girokontoret rettidigt.

Indenrigsministeriet oplyste bl.a., at det er en forudsætning for at opkræve gebyr, at den pågældende ydelse ikke er betalt rettidigt til kommunen, og at ordet ”rettidig” i Indenrigsministeriets gebyrlov er anvendt i den betydning, som det normalt har i medfør af almindelige obligationsretlige regler. Indenrigsministeriet henviste endvidere til en udtalelse, som Indenrigsministeriet i den anledning havde fået indhentet fra Justitsministeriet.

Som anført i Justitsministeriets udtalelse, er det op til den enkelte kommune at bestemme, hvorledes betaling af ejendomsskat skal ske. Såfremt en kommune har anført i opkrævningsskrivelsen, at betaling skal ske til kommunens konto i pengeinstitut, må dette formentlig forstås således, at betaling betragtes som sket, allerede når beløbet indbetales til et andet pengeinstitut til videreforsendelse til kommunens konto. Noget tilsvarende må formentlig antages at gælde, hvis kommunen har fremsendt girokort eller i opkrævningsskrivelsen har oplyst, at kommunen har en girokonto.

Indenrigsministeriet videresendte herefter borgerens henvendelse til tilsynsrådet i det amt, hvori kommunen var beliggende.

a) Indenrigsministeriets brev af 3. juni 1999 til en borger, 4.k.kt.
- j.nr. 1998/1171/217-2

b) Justitsministeriets brev af 17. maj 1999 til Indenrigsministeriet
- Indenrigsministeriets j.nr. 1998/1171/217-2