01.1.10. Henlæggelse af administrative funktioner til et særligt udvalg. Dispensation til, at et særligt udvalg fungerede som bestyrelse for et amtskommunalt sygehus

23-11-2001

En amtskommune havde anmodet Indenrigsministeriet om en udtalelse vedrørende ansvarsfordelingen mellem økonomiudvalget, sundhedsudvalget, bestyrelsen og direktionen for et frisygehus i forbindelse med amtsrådets beslutning om at nedsætte frisygehusets bestyrelse som et særligt udvalg i medfør af § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse.

Amtskommunen havde endvidere anmodet Indenrigsministeriet om at meddele dispensation fra styrelsesloven, såfremt ministeriet fandt bestyrelseskompetencen for vidtgående i forhold til § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse.

Indenrigsministeriet udtalte, at den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender varetages af et økonomiudvalg samt et eller flere stående udvalg, jf. § 17, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse.

Indenrigsministeriet udtalte endvidere, at det antages, at kommunalbestyrelsen ikke ved nedsættelsen af et særligt udvalg kan indskrænke den kompetence, der ifølge lov om kommunernes styrelse og styrelsesvedtægten er henlagt til økonomiudvalget eller et stående udvalg. Der kan således ikke i forbindelse med nedsættelsen af et særligt udvalg gøres indgreb i økonomiudvalgets eller det stående udvalgs beføjelser til at varetage den umiddelbare forvaltning af udvalgets sagsområde.

Indenrigsministeriet udtalte endvidere, at det under forudsætning af, at der ikke gøres indskrænkninger i økonomiudvalgets eller de stående udvalgs kompetence, er hjemmel til at nedsætte særlige udvalg under økonomiudvalget eller et stående udvalg, som tillægges beslutningsret inden for et bestemt, nærmere afgrænset område.

Henlæggelse af sådanne afgrænsede administrative funktioner til et særligt udvalg vil ikke ophæve kommunalbestyrelsens ansvar for styringen af økonomiudvalgets eller det stående udvalgs sagsområde, ligesom økonomiudvalget eller det stående udvalg fortsat vil have ansvaret for det pågældende sagsområde. Endvidere vil det særlige udvalg være undergivet instruktions- og kontrolbeføjelser, og alle spørgsmål vedrørende det særlige udvalgs sagsområde vil kunne rejses i kommunalbestyrelsen og det stående udvalg.

Et særligt udvalg kan imidlertid ikke tillægges almindelige administrerende funktioner. Såfremt det pågældende sagsområde ønskes udskilt fra de eksisterende stående udvalg eller økonomiudvalget, må der oprettes et nyt stående udvalg.

Det fremgår af det materiale, der havde ligget til grund for amtsrådets beslutning, at bestyrelsen for det omhandlede frisygehus skulle have det overordnede ansvar for driften af sygehuset, herunder kompetencen til at træffe beslutning om overførsler af overskud og underskud mellem budgetårene, indgåelse af kontrakter med sundhedsudvalget om sygehusets opgaver og betalingen for ydelserne, ansættelse og afskedigelse af sygehusets direktion, og samarbejde med det øvrige amtslige sundhedsvæsen.

Efter Indenrigsministeriets opfattelse havde amtsrådet herved truffet beslutning om at tillægge det særlige udvalg almindelige administrerende funktioner i forhold til frisygehuset. En sådan beslutning var efter Indenrigsministeriets opfattelse i strid med bestemmelsen i § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse.

For så vidt angår spørgsmålet om dispensation til nedsættelse af det særlige udvalg fremgik det af § 65 c, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, at kommunalbestyrelsen – med Indenrigsministeriets godkendelse – i styrelsesvedtægten kan fastsætte regler gældende for en valgperiode, der afveg fra bl.a. § 17 i lov om kommunernes styrelse.

Indenrigsministeriet ville være indstillet på at imødekomme en ansøgning fra amtsrådet om, at der i styrelsesvedtægten fastsattes regler om nedsættelse af et særligt udvalg som sygehusbestyrelse gældende indtil 31. december 2001, der fraveg reglerne i § 17 i lov om kommunernes styrelse.

Indenrigsministeriet bemærkede herved, at amtsrådet fortsat ville have ansvaret for styringen af den virksomhed, der varetoges af det særlige udvalg, at økonomiudvalget ville skulle varetage den umiddelbare forvaltning af driften af sygehuset, og at der i økonomiudvalget (og amtsrådet) ville kunne rejses spørgsmål om ethvert anliggende, der var henlagt til det særlige udvalg.

Indenrigsministeriets brev af 12. august 1999 til en amtskommune
- 1. k.kt., j.nr. 1999/1070/020-2

Amtskommunen havde herefter anmodet om Indenrigsministeriets godkendelse i medfør af § 65 c, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse af, at der i amtskommunens styrelsesvedtægt fastsattes regler om nedsættelse af et særligt udvalg som sygehusbestyrelse gældende indtil 31. december 2001, der afveg fra reglerne i § 17 i lov om kommunernes styrelse.

I den anledning godkendte Indenrigsministeriet i medfør af § 65 c, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, under forbehold for amtsrådets endelige godkendelse, at styrelsesvedtægten ændredes i overensstemmelse med de af ministeriets fastsatte vilkår.

Indenrigsministeriet forudsatte herved, at amtsrådet fortsat ville have ansvaret for styringen af den virksomhed, der varetoges af det særlige udvalg, at økonomiudvalget ville skulle varetage den umiddelbare forvaltning af driften af sygehuset, og at der i økonomiudvalget (og amtsrådet) ville kunne rejses spørgsmål om ethvert anliggende, der var henlagt til det særlige udvalg.

Indenrigsministeriets brev af 15. september 1999 til en amtskommune
- 1. k.kt., j.nr. 1999/1042/020-1

Amtskommunen havde videre anmodet Indenrigsministeriets godkendelse i medfør af § 65 c, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse af, at de midlertidige bestemmelser i amtskommunens styrelsesvedtægt om nedsættelse af et særligt udvalg som sygehusbestyrelse videreførtes uændret for perioden den 1. januar 2002 til den 31. december 2005.

I den anledning godkendte Indenrigsministeriet i medfør af § 65 c, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, under forbehold for amtsrådets endelige godkendelse, at de pågældende bestemmelser i styrelsesvedtægten videreførtes som midlertidige bestemmelser gældende for perioden den 1. januar 2002 til den 31. december 2005.

Indenrigsministeriets brev af 23. november 2001 til en amtskommune
- 1. k.kt., j.nr. 1999/1042/020-1