01.1.6. Om reglerne for valg af medlemmer til særlige udvalg

15-10-2001

Udtalt, at medlemmer af særlige udvalg nedsat i henhold til den kommunale styrelseslovs § 17, stk. 4, vælges af kommunalbestyrelsen. Som medlemmer af de særlige udvalg kan udpeges såvel kommunalbestyrelsesmedlemmer som andre, herunder ansatte i den kommunale forvaltning.

Medlemmer af særlige udvalg vælges efter reglerne om forholdstalsvalg, jf. den kommunale styrelseslovs § 25 og § 26. Reglerne om forholdstalsvalg kan som udgangspunkt alene fraviges, hvis der er enighed herom i kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen kan dog ved almindelig flertalsbeslutning bestemme, at kommunalt ansatte, f.eks. kommunaldirektøren, i kraft af deres ansættelsesområde tjenstligt skal være medlemmer af udvalget.

Kommunalbestyrelsen kan endvidere ved almindelig flertalsbeslutning bestemme, at borgmesteren eller en udvalgsformand skal være fødte medlemmer af det særlige udvalg. I så fald regnes den pågældendes plads som en af de pladser, der kan tilkomme den gruppe inden for kommunalbestyrelsen, som vedkommende ved det pågældende valg har anmeldt at tilhøre, jf. den kommunale styrelseslovs § 25, stk. 2.

Med hensyn til valg af ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer til særlige udvalg kan kommunalbestyrelsen ved almindelig flertalsbeslutning fastsætte, hvilke kvalifikationer de pågældende skal opfylde for at kunne udpeges.

Endvidere udtalt, at en kommunalbestyrelse ikke herudover ved almindelig flertalsbeslutning kan begrænse mindretallets ret til ved forholdstalsvalg at øve en forholdsmæssig indflydelse på udpegelsen af medlemmer af særlige udvalg.

På denne baggrund udtalte ministeriet i forbindelse med en kommunalbestyrelses udpegning af medlemmer til en styregruppe nedsat som et særligt udvalg, at kommunalbestyrelsen – idet der ikke var enighed herom i kommunalbestyrelsen – ikke lovligt kunne fravige reglerne om forholdstalsvalg ved at beslutte at lade to stående udvalg udpege hvert ét medlem af styregruppen.

Indenrigsministeriet brev af 15. oktober 2001 til et kommunalbestyrelsesmedlem – 1. k.kt. j.nr. 2001/1070/337-1