02.8.3. Om offentligt udbud ved aftaler om indgåelse af finansielle arrangementer, herunder sale-and-lease-back arrangementer, hvori der indgår et salg af kommunal fast ejendom

15-01-2002

Udtalt, at aftaler om indgåelse af finansielle arrangementer, herunder sale-and-lease-back arrangementer, hvori der indgår et salg af kommunal fast ejendom, er omfattet af den kommunale styrelseslovs regler om offentligt udbud. Det forudsættes, at der i aftalen indgår en reel ejendomsoverdragelse, hvilket må bero på en formueretlig vurdering af de retlige og økonomiske konsekvenser af aftalen. Det forhold, at køberen af de omhandlede ejendomme i forbindelse med indgåelse af et sale-and-lease-back arrangement overlader brugsretten til sælgeren, udelukker ikke i sig selv, at der er tale om et reelt salg.

I den konkrete sag havde en kommunalbestyrelse forespurgt, hvorvidt der i forbindelse med indgåelse af sale-and-lease-back arrangementer ville skulle foretages udbud både i forbindelse med salget af de omhandlede ejendomme og i forbindelse med indgåelse af kontrakten om det omhandlede arrangement.

I den forbindelse – under henvisning til udbudsbekendtgørelsens § 3, stk. 2 – udtalt, at i det omfang, der herved varetages saglige, kommunale interesser, kan kommunalbestyrelsen i forbindelse med et offentligt udbud fastsætte begrænsninger for en ejendoms anvendelse, herunder at køberen efterfølgende skal udleje ejendommen til kommunen samt vilkårene herfor. Det følger heraf, at udbud af et sale-and-lease-back arrangement, hvori der indgår salg af en kommunal ejendom, vil kunne foretages i forbindelse med udbuddet af den kommunale ejendom, idet den del af aftalen, der vedrører tilbageleje af den faste ejendom, vil kunne fastsættes som et vilkår for salget.

Kravet om offentligt udbud i forbindelse med sale-and-lease-back arrangementer, hvori der indgår salg af en kommunal ejendom, vil således ikke medføre, at der skal gennemføres to udbud.

Endvidere – under henvisning til udbudsbekendtgørelsens § 3, stk. 1 – udtalt, at kravet om, at offentligt udbud af en kommunal ejendom skal ske ved annoncering i den lokale presse, ikke afskærer kommunen fra at orientere særligt interesserede eller mulige købere, for hvem et køb vil være særligt relevant, om, at en ejendom er eller vil blive udbudt til salg. Kravet er således ikke til hinder for, at der forud for eller i forbindelse med udbuddet rettes henvendelse til udvalgte købere.

Endelig udtalt, at en henvisning til det forhold, at kommunen ønsker at indgå et sale-and-lease-back arrangement vedrørende kommunal fast ejendom, ikke i sig selv kan begrunde en tilladelse til at undlade offentligt udbud i medfør af udbudsbekendtgørelsens § 2, stk. 3.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 15. januar 2002 til et byråd
– 1. k.kt. j. nr. 2003-2076/421-1