03.1.1. Om udvalgsmedlemmers anvendelse af standsningsretten

05-02-2003

En kommunal forvaltning var af den opfattelse, at den såkaldte standsningsret i den kommunale styrelseslov § 23, hvorefter ethvert medlem af et udvalg kan standse udførelsen af en beslutning, der er truffet af udvalget, ved på mødet til beslutningsprotokollen at erklære, at han ønsker sagen indbragt for kommunalbestyrelsen, skal anvendes under punktets behandling på dagsordenen.

Udtalt, at standsningsretten efter bestemmelsens ordlyd skal gøres gældende ”på mødet”.
Endvidere udtalt, at der ikke er tilstrækkelige holdepunkter for at antage, at bestemmelsen skal fortolkes indskrænkende i forhold til ordlyden således, at et udvalgsmedlem, der ønsker en afgørelse indbragt for kommunalbestyrelsen, skal erklære dette under punktets behandling på dagsordenen. Det må således være tilstrækkeligt, at medlemmets erklæring afgives, inden mødet hæves.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 5. februar 2003 til en kommunalbestyrelse,
- 1.k.kt. j.nr. 2003-2073/101-1