04.1.1. Om muligheden for borgmesterskifte i løbet af en valgperiode

25-02-2004

Udtalt, at der ikke ved valg af borgmester kan træffes beslutning om, at valget skal gælde for en kortere periode end den kommunale valgperiode, jf. den kommunale styrelseslovs § 6, stk. 6, og at en beslutning om tidsbegrænsning af borgmesterens valgperiode således ikke være retligt bindende, uanset om borgmesteren har tiltrådt beslutningen.

Endvidere udtalt, at en afkortning af valgperioden alene kan finde sted ved, at kommunalbestyrelsen efter anmodning fritager den pågældende for borgmesterhvervet for resten af funktionsperioden i henhold til den kommunale styrelseslovs § 7, stk. 2.

I den forbindelse bemærket, at en henvisning til en indgået aftale om tidsbegrænsning af en borgmesters valgperiode efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse ikke i sig selv er en rimelig grund til at fritage borgmesteren for dennes hverv.
Endvidere bemærket, at det forhold, at der foreligger en sådan aftale, omvendt ikke i sig selv kan afskære kommunalbestyrelsen fra af andre grunde at imødekomme en ansøgning om fritagelse for borgmesterhvervet.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 25. februar 2004 til en borgmester
– 1.k.kt. j.nr. 2004-2071/231-1