04.8.6. Om tilsynets kompetence ved en kommunal medarbejders mulige overtrædelse af sin tavshedspligt

08-09-2004

En borger havde indgivet en klage over en medarbejder i borgerens kommune, som efter borgerens opfattelse havde overtrådt sin tavshedspligt ved at vise borgerens brev til en anden medarbejder i kommunen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte, at det kommunale tilsyn efter §§ 47 og 48 i lov om kommunernes styrelse rettede sig mod kommunalbestyrelsen og ikke mod enkeltpersoner, herunder ansatte. Tilsynet omfattede således ikke spørgsmål om, hvorvidt en tavshedspligt, der efter forvaltningslovens § 27 påhvilede en ansat i den kommunale forvaltning, var tilsidesat af den pågældende. Sådanne klager måtte rettes til borgmesteren som den øverste ansvarlige for den daglige ledelse af forvaltningen. Spørgsmålet om et eventuelt brud på tavshedspligten i forvaltningslovens § 27 henhørte i sidste instans under domstolene.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet foretog herefter ikke videre i anledning af borgerens henvendelse.

Se også ministeriets brev af 27. april 2004, j.nr. 2003-2220/153-3, resumédatabasen 04.8.5.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 8. september 2004 til en borger
- 2.k.kt., j.nr. 2004-2220/533-1