06.2.1. Om tilsynsmyndighedernes kompetence til at behandle en sag om inhabilitet, når sagens faktum kunne være af betydning for vurderingen af en verserende straffesag

14-06-2006

En tidligere borgmesters forsvarsadvokat i en verserende straffesag rettede henvendelse til det kommunale tilsyn med anmodning om, at tilsynet tog stilling til et spørgsmål om habiliteten for viceborgmesteren i kommunen. Advokaten understregede, at tilsynsmyndighedernes stillingtagen til spørgsmålet om viceborgmesterens habilitet kunne have betydning for vurderingen af spørgsmål, som indgik i straffesagen mod den tidligere borgmester.

Advokaten anførte, at hans klient i sin borgmesterperiode havde erklæret sig inhabil i forbindelse med en række af kommunalbestyrelsens beslutninger vedrørende nogle byggerier, og at ansvaret for disse beslutninger herefter var overgået til viceborgmesteren. Efter advokatens opfattelse var viceborgmesteren derfor nu inhabil som deltager i en arbejdsgruppe, der skulle gennemgå og undersøge udgifter, der var udtaget af regnskaberne for det pågældende byggeri, samt som medlem af økonomiudvalget i forbindelse med udvalgets behandling af indstillingen fra arbejdsgruppen.

Udtalt, at såfremt en kommunal disposition har været behandlet ved domstolene, er de kommunale tilsynsmyndigheder afskåret fra at behandle den pågældende sag.

Endvidere udtalt, at det forhold, at tilsynsmyndighedens retsopfattelse vedrørende et bestemt spørgsmål måtte blive påberåbt i en verserende straffesag og også blive lagt til grund af domstolen, ikke i sig selv afskærer tilsynsmyndigheden fra at give udtryk for en sådan retsopfattelse. Således er tilsynsmyndigheden berettiget – og efter omstændighederne forpligtet – til at give udtryk for sin retsopfattelse vedrørende eksempelvis rækkevidden af forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet i en situation, hvor retsopfattelsen kan og vil blive brugt præjudicielt i en verserende straffesag.

I forhold til den konkrete sag udtalt, at således som ministeriet forstod sagen, ville spørgsmålet om ansvarsfordelingen mellem viceborgmesteren og den tidligere borgmester være et centralt spørgsmål ved vurderingen af spørgsmålet om viceborgmesterens habilitet. De kommunale tilsynsmyndigheder ville således for at foretage en vurdering af spørgsmålet om inhabilitet skulle tage stilling til hvilket sagsfaktum, der kunne lægges til grund, i et tilfælde, hvor sagsfaktummet kunne være centralt i straffesagen. Ministeriet fandt, at fastlæggelsen af ansvarsfordelingen i givet fald var et spørgsmål, som skulle afklares i forbindelse med bevisførelsen for domstolene og ikke via de kommunale tilsynsmyndigheder.

Ministeriet fandt derfor, at de kommunale tilsynsmyndigheder var afskåret fra at behandle det pågældende spørgsmål.


Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 14. juni 2006 til en forsvarsadvokat
- 2.k.kt., j. nr. 2005-2220/207-14