06.6.2. Om kommunalbestyrelsens og udvalgenes behandling af revisionens bemærkninger til årsregnskabet, herunder af revisionsprotokollater afgivet i årets løb

26-10-2006

Københavns Kommune havde rettet henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedrørende rammerne for kommunens behandling af revisionsprotokollater. Kommunen havde herunder anmodet om ministeriets holdning til, hvorvidt kravet til høring af økonomiudvalget og de stående udvalg kunne anses for opfyldt ved Revisionsdirektoratets forudgående høring af økonomiudvalget og de stående udvalg vedrørende de enkelte revisionsprotokollater, som var afgivet i årets løb, men som også indgik i årsrevisionsberetningen

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte i den anledning over for Københavns
Kommune blandt andet, at kommunens årsrevisionsberetning skal opfylde de krav,
der efter § 42, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse stilles til en samlet finansiel og
forvaltningsmæssig revision af årsregnskabet, at § 42, stk. 4, 1. pkt., og § 45, stk. 1 og 2,
i lov om kommunernes styrelse gælder for Københavns Kommune, og at budget- og
regnskabsbekendtgørelsens § 8, stk. 4, jf. § 7, stk. 1 og 2, efter bekendtgørelsens § 10
finder tilsvarende anvendelse for Københavns Kommune.

Revisionens bemærkninger til årsregnskabet skal efter § 45, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse meddeles økonomiudvalget og – for så vidt angår bemærkninger, der
ikke umiddelbart angår den forvaltning, der hører under økonomiudvalget – tillige
den pågældende kommunale myndighed til besvarelse. Meddelelsen til de nævnte myndigheder skal efter bestemmelsen ske, inden kommunalbestyrelsen træffer afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger.

Revisionens bemærkninger til årsregnskabet skal i sin helhed meddeles økonomiudvalget til besvarelse, uanset om revisionens bemærkninger angår den forvaltning, der
hører under økonomiudvalget, eller andre dele af den kommunale forvaltning, jf. ordet
”tillige” i § 45, stk. 2, 2.pkt. Revisionens bemærkninger til årsregnskabet skal tillige
meddeles den pågældende kommunale myndighed til besvarelse for så vidt angår bemærkninger, der ikke umiddelbart angår den forvaltning, der henhører under økonomiudvalget.

Med ordene ”meddeles … til besvarelse” sigtes til, at det påhviler vedkommende kommunale forvaltning som led i den sædvanlige forberedelse af kommunalbestyrelsens
beslutninger at fremkomme med en indstilling til kommunalbestyrelsen om, hvilken
afgørelse kommunalbestyrelsen skal træffe med hensyn til de af revisionen fremsatte
bemærkninger til regnskabet, der vedrører udvalgets umiddelbare forvaltningsområde. Det må forudsættes, at vedkommende kommunale myndigheds besvarelse af revisionens bemærkninger afgives gennem det stående udvalg, hvis umiddelbare forvaltning revisionens bemærkning vedrører. Det må antages at påhvile de stående udvalg at
indsende indstillingen til kommunalbestyrelsen gennem økonomiudvalget, som efter
bestemmelsen i § 45, stk. 2, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse har fået forelagt
revisionens bemærkninger i sin helhed til besvarelse. Økonomiudvalget har i den forbindelse adgang til at knytte bemærkninger til de stående udvalgs bemærkninger.

Det følger efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse ikke af § 45, stk. 2, i lov
om kommunernes styrelse, af reglerne i budget- og regnskabsbekendtgørelsen eller af
revisionsvedtægten for Københavns Kommune, at der skal ske en samlet forelæggelse
for økonomiudvalget af revisionens bemærkninger til årsregnskabet samt for vedkommende kommunale myndighed af de af revisionens bemærkninger, der angår den
pågældende myndighed. Det forhold, at forelæggelsen for økonomiudvalget og vedkommende kommunale myndighed af revisionsprotokollater, der afgives i løbet af
året, men som senere kommer til at indgå i revisionsårsberetningen, sker i løbet af
året, er således ikke i sig selv i strid med de nævnte bestemmelser.

Det er på den baggrund Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at den høring
af økonomiudvalget og de respektive stående udvalg over revisionsprotokollater afgivet i løbet af året, som foregår i løbet af året, i det omfang de nævnte revisionsprotokollater indgår i revisionsårsberetningen, kan træde i stedet for de høringer af økonomiudvalget og vedkommende stående udvalg for så vidt angår indholdet af de pågældende protokollater i forbindelse med afgivelsen af årsrevisionsberetningen. Dette
gælder dog alene under forudsætning af, at de høringer af økonomiudvalget og de respektive stående udvalg, der foregår i løbet af året, opfylder de krav til høringen af
årsregnskabet, som følger af § 45, stk. 2, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse. Det er
endvidere en forudsætning, at de revisionsprotokollater, der er afgivet i årets løb,
sammen med de revisionsprotokollater, der afgives til årsrevisionsberetningen, opfylder lovgivningens krav til en samlet finansiel og forvaltningsmæssig revision af årsregnskabet, jf. § 42, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse.

Revisionens bemærkninger i revisionsprotokollater, der indgår i årsrevisionsberetningen, skal således enten løbende eller i forbindelse med årsrevisionsberetningen være
meddelt såvel økonomiudvalget som den eventuelle anden kommunale myndighed, hvorunder den pågældende del af forvaltningen hører. Bemærkningerne i disse revisionsprotokollater skal endvidere enten løbende eller i forbindelse med årsrevisionsberetningen være meddelt økonomiudvalget og de nævnte kommunale myndigheder ”til
besvarelse”, hvilket indebærer, at økonomiudvalget henholdsvis vedkommende stående udvalg skal afgive en indstilling om, hvilken afgørelse Borgerrepræsentationen skal
træffe med hensyn til de af revisionen fremsatte bemærkninger, der vedrører udvalgets
umiddelbare forvaltningsområde. Endvidere er det en forudsætning, at vedkommende
stående udvalg enten løbende eller i forbindelse med årsregnskabet indsender indstillingen til Borgerrepræsentationen gennem økonomiudvalget, der i den forbindelse har
haft adgang til at knytte bemærkninger til det stående udvalgs bemærkninger.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 26. oktober 2006 til Københavns Kommune
- Styrelseskontoret, j.nr. 2005/2563/101-1