06.8.1. Om en kommunes adgang til at udbyde et større antal grunde til ens fastsat pris

01-06-2006

Udtalt, at en kommunes praksis, hvorefter udstykkede ejendomme (byggegrunde) i større villaparcelområder udbydes til en ens fastsat pris pr. m2, er lovlig, forudsat at den fastsatte pris for hver ejendom svarer til markedsprisen, herunder at ejendomme, for hvilke det må antages, at en individuel vurdering af markedsprisen vil føre til fastsættelse af en højere pris, enten bliver udbudt til en sådan fastsat højere pris eller til højeste bud.

Endvidere udtalt, at det forhold, at interesserede købere afgiver bud på en ubestemt ejendom i en nærmere angivet udstykning, ikke forhindrer, at kommunen opnår markedsprisen for de enkelte ejendomme, og således ikke indebærer, at den anførte udbudsform er i strid med udbudsreglerne.

I den forbindelse udtalt, at der ikke efter udbudsreglerne kan stilles krav om, at der i forbindelse med udbud, hvor der opfordres til at byde på en flerhed af grunde til en fast pris, kan stilles krav til kommunen om, at det i forbindelse med annonceringen skal fremgå, at der kan bydes højere – på den generelle m2-pris eller på en eller flere specifikke ejendomme.

Tillige udtalt, at det forhold, at der trækkes lod mellem de afgivne bud på ubestemte grunde i en udstykning, således at den først udtrukne får ret til at vælge grund først osv., ikke forhindrer, at kommunen opnår markedsprisen for de enkelte ejendomme, og således ikke indebærer, at den anførte udbudsform er i strid med udbudsreglerne.

Endvidere udtalt, at en kommune lovligt kan vælge den beskrevne udbudsform med den virkning, at hver køber i tilfælde, hvor alle de udbudte ejendomme bliver solgt i forbindelse med lodtrækningen, alene kan købe én ejendom til den fastsatte pris.

Endelig udtalt, at en kommune ikke lovligt – ved at fastsætte, at en ansøger for at vælge grund skal møde personligt, ikke kan udstede fuldmagt til en anden person og ikke kan overdrage sin ret til at vælge grund til en anden person – kan fastsætte en generel begrænsning i adgangen til at lade sig repræsentere af andre, idet en sådan begrænsning ikke er i overensstemmelse med princippet i forvaltningslovens § 8 om repræsentation og bistand.


Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 1. juni 2006 til en kommune
- j. nr. 2005/2076/751-1