07.5.1. Om godkendelse af vederlag til bestyrelsesmedlemmer i kommunalt fællesskab

13-06-2007

Ved afgørelse af 13. juni 2007 godkendte ministeriet et fast årligt vederlag på 92.000 kr. til bestyrelsesformanden for Amgros I/S, 46.000 kr. til næstformanden og 28.000 kr. til de menige medlemmer. Efter det oplyste var det estimerede timeforbrug årligt på henholdsvis 324 timer, 162 timer og 100 timer.

Ministeriet fandt, at det, ud fra det af Amgros I/S oplyste, kunne lægges til grund, at der for hele bestyrelsen var en vis arbejdsbyrde ud over deltagelsen i møder m.v. forbundet med hvervet som bestyrelsesmedlem i Amgros I/S. Ministeriet godkendte herefter, at bestyrelsesformanden, næstformanden og de menige medlemmer kunne vederlægges med et fast vederlag. Ministeriet fandt imidlertid, at vederlaget, i overensstemmelse med, hvad der fremgik af cirkulæreskrivelse af 4. marts 1981, skulle beregnes ud fra den timeløn, som et folketingsmedlem oppebar, der på daværende tidspunkt var 286 kr. i timen, og således ikke 300 kr. som anført i Amgros I/S’ ansøgning.

Indenrigs- Sundhedsministeriets afgørelse af 13. juni 2007,
Forvaltningsjuridisk kontor, sagsnr. 2006-1200-130