09.1.1. Om begrænsninger i borgmesterens mulighed for at indkalde stedfortrædere

10-12-2009

Indenrigs- og Socialministeriet kunne ikke godkende, at der i en kommunes
styrelsesvedtægt indsattes en bestemmelse om fravigelse af kommunestyrelseslovens §
15, stk. 2, hvorefter borgmesteren efter henvendelse fra gruppeformændene indkaldte
stedfortræder til kommunalbestyrelsens førstkommende møde uanset den forventede
varighed af fraværet.


Det var ministeriets opfattelse, at en bestemmelse, hvor det er afgørende for en
borgmesters mulighed for at indkalde en stedfortræder til et møde i
kommunalbestyrelsen, at gruppeformændene har givet meddelelse herom til
borgmesteren, vil kunne være indskrænkende i forhold til § 15, stk. 2, og ministeriet
kunne af den årsag ikke i henhold til den dagældende § 65 c, stk. 1, i
kommunestyrelsesloven godkende en bestemmelse med det angivne indhold.
Ministeriet godkendte samtidig en fravigelse af bestemmelsen, der ikke indeholdt
vilkår om meddelelse fra gruppeformændene.


Det bemærkes, at en afvigelse i styrelsesvedtægten af kommunestyrelseslovens § 15,
stk. 2, hvor afvigelsen indebærer, at indkaldelse af stedfortræder kan ske uanset den
forventede varighed af fraværet, indtil 1. januar 2010 krævede ministeriets
godkendelse efter kommunestyrelseslovens § 65 c, stk. 1. Se nu
kommunestyrelseslovens § 15, stk. 2, 2. pkt. Det bemærkes endvidere, at ministeriet
pr. 1. januar 2010 ikke har hjemmel i kommunestyrelseslovens § 65 c, stk. 1, til at
fravige § 15, stk. 2.

Indenrigs- og Socialministeriets udtalelse af 10. december 2009 - j.nr. 2009-7236