09.1.3. Om forudsætninger for en beslutning om elektronisk udsendelse af sagsmateriale

24-11-2009

Indenrigs- og socialministeren redegjorde i sin besvarelse af spørgsmål nr. 3 fra Folketingets Kommunaludvalg til lovforslag nr. L 34 bag lov nr. 1515 af 27. december 2009 for forudsætninger for en kommunalbestyrelses eller et regionsråds beslutning om elektronisk udsendelse af sagsmateriale. 

Det er således en forudsætning for en beslutning om elektronisk udsendelse af materiale, at kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet beslutter enten at godtgøre udgifter til det nødvendige udstyr m.v. eller stille dette til rådighed. Det betyder også, at en person, som ikke umiddelbart er i stand til at anvende IT, skal oplæres eller have vejledning i at modtage sagsmateriale elektronisk, hvilket også er fremhævet i bemærkningerne til lovforslaget. Det forudsættes endvidere i lovforslagets bemærkninger, at bestemmelsen ikke anvendes i tilfælde, hvor det er umuligt for et kommunalbestyrelsesmedlem eller regionsrådsmedlem - fx på grund af et handicap - at modtage materiale, der formidles i elektronisk form.

Indenrigs- og socialministerens besvarelse den 24. november 2009 af spørgsmål nr. 3 fra Folketingets Kommunaludvalg til lovforslag nr. L 34 bag lov nr. 1515 af 27. december 2009
- j.nr. 2009-8289