10.5.11. Om kompetencen til at beslutte, om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kan udbetales til arbejdsgiveren

27-01-2010

En kommune havde spurgt Indenrigs- og Socialministeriet om, hvorvidt udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til arbejdsgiveren i stedet for til et kommunalbestyrelsesmedlem selv forudsatte, at kommunalbestyrelsen havde taget stilling hertil, eller om det kunne afgøres af forvaltningen.

Indenrigs- og Socialministeriet udtalte, at spørgsmålet om, hvorvidt kommunen generelt ønskede at medvirke til en ordning, hvor udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste skete til arbejdsgiveren i stedet for til et kommunalbestyrelsesmedlem selv, skulle behandles af kommunalbestyrelsen. Det måtte herefter bero på en konkret vurdering, om en anmodning fra et kommunalbestyrelsesmedlem om udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til vedkommendes arbejdsgiver lå inden for rammerne af kommunalbestyrelsens generelle beslutning.

Indenrigs- og Socialministeriets telefonnotat af 27. januar 2010 vedr. en henvendelse fra en kommune
- Forvaltningsjura, j.nr. 2010-854