10.5.7. Om godtgørelse af et kommunalbestyrelsesmedlems parkeringsbilletter i forbindelse med medlemmets mødedeltagelse mv.

12-01-2010

En kommune havde forespurgt Indenrigs- og Socialministeriet om, hvorvidt kommunen kunne afholde udgifter til kommunalbestyrelsesmedlemmernes parkeringsbilletter ved mødedeltagelse mv., evt. som befordringsgodtgørelse.

Indenrigs- og Socialministeriet oplyste, at § 16, stk. 10, litra a, i lov om kommunernes styrelse om befordringsgodtgørelse alene gav kommunalbestyrelsesmedlemmet krav på godtgørelse for selve transporten i forbindelse med varetagelsen af det kommunale hverv. 

Kommunalbestyrelsen kan imidlertid efter § 16, stk. 11, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse beslutte at godtgøre andre udgifter, som er forbundet med kommunalbestyrelsesmedlemmernes deltagelse i de i § 16, stk. 1, nævnte møder mv.

Efter ministeriets opfattelse var der hjemmel i § 16, stk. 11, i lov om kommunernes styrelse til at godtgøre kommunalbestyrelsesmedlemmernes P-billetter i forbindelse med deltagelse i de i § 16, stk. 1, nævnte møder mv.


Indenrigs- og Socialministeriets telefonnotat af 12. januar 2010, Forvaltningsjura
- j.nr. 2021-6588