10.8.2. Om, hvorvidt kommunale selvstyrehavne er omfattet af § 68 i den kommunale styrelseslov

04-06-2010

Udtalt, at det fremgår af den kommunale styrelseslovs § 1, stk. 2, at lovens bestemmelser finder anvendelse på alle forhold i den kommunale styrelse, medmindre andet særligt er hjemlet i lovgivningen. Bestemmelsen indebærer, at der gælder en almindelig formodning for, at speciallovgivningens regler supplerer, men ikke fortrænger den kommunale styrelseslovs regler.

Efter § 68, stk. 1, i den kommunale styrelseslov skal salg af kommunens faste ejendomme som udgangspunkt ske efter forudgående offentligt udbud.

Lov om havne indeholder blandt andet bestemmelse om, at en havn kan organiseres som en kommunal selvstyrehavn, jf. § 6, stk. 1, nr. 3, samt at havne omfattet af stk. 1 kan organiseres som et kommunalt fællesskab, jf. § 6, stk. 2.

Der måtte efter ministeriets opfattelse i afgørelsen af, hvorvidt § 68 i den kommunale styrelseslov også omfatter kommunale selvstyrehavne, lægges vægt på, at reglerne i den kommunale styrelseslov om udbudspligt omfatter salg af ”kommunens” faste ejendomme. For at fast ejendom kan anses for omfattet af § 68 i den kommunale styrelseslov, måtte dette efter ministeriets opfattelse forudsætte, at kommunen, for eksempel i tinglysningsmæssig henseende, er registreret som ejer af den pågældende ejendom, medmindre der er faste holdepunkter for at antage, at § 68 alligevel finder anvendelse.

En kommunal selvstyrehavn skal registreres som ejer af fast ejendom, hvorfra en kommunal selvstyrehavns aktiviteter udøves, og kommunen ejer således ikke sådan fast ejendom. En kommunal selvstyrehavn er derfor som udgangspunkt ikke omfattet af reglerne om udbud i den kommunale styrelseslovs § 68.

Det kunne dog efter ministeriets opfattelse give anledning til nogen tvivl, hvorvidt en kommunal selvstyrehavn er omfattet af § 68 i den kommunale styrelseslov, idet kommunalbestyrelsen efter havneloven har en række styringsmæssige beføjelser over for havnen.

Ministeriet fandt imidlertid på baggrund af de rammer, som er fastlagt i havneloven for selvstyrehavne og en udtalelse fra Trafikministeriet ikke fuldt grundlag for at antage, at selvstyrehavne er omfattet af § 68 i den kommunale styrelseslov.

§ 68 i den kommunale styrelseslov om offentligt udbud omfatter som udgangspunkt kommunale fællesskaber. Det forhold, at en kommunal selvstyrehavn kan organiseres som et kommunalt fællesskab, jf. havnelovens § 6, stk. 2, indebar imidlertid efter ministeriets opfattelse ikke i sig selv, at et sådant kommunalt fællesskab er omfattet af reglerne om offentligt udbud i den kommunale styrelseslovs § 68. Det afgørende må således være, hvorvidt den pågældende havnevirksomhed, som organiseres i fællesskabsformen, i sig selv er omfattet af § 68. Der kan dog være fastsat anden bestemmelse herom i vedtægterne for det pågældende kommunale fællesskab.

For så vidt angår kommunale havne, jf. § 6, stk. 1, nr. 2, i havneloven er disse utvivlsomt en del af den almindelige kommunale forvaltning, og de er således omfattet af § 68 i den kommunale styrelseslov. Kommunale havne, der er organiserede som kommunale fællesskaber, er derfor ligeledes omfattet af § 68 i den kommunale styrelseslov. Der kan dog være fastsat anden bestemmelse herom i vedtægterne for det pågældende kommunale fællesskab.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 4. juni 2010 til KL
– j.nr. 2008-3908