11.1.1. Udtalelse om regionsråds udpegning af medlemmer af udvalg mv. i medfør af regionslovens § 13 stk. 4 og 5

22-02-2011

De har ved e-post af 8. april 2010 rettet henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, idet De ønsker oplyst, om et regionsråd kan udpege medlemmer af udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende med virkning for en længere periode end det pågældende regionsråds funktionsperiode.

De har i den forbindelse henvist til § 13, stk. 5, i lov om regioner samt anført, at regionsrådet i Region Hovedstaden bl.a. udpeger medlemmer til et antal bestyrelser inden for undervisningsområdet. Disse bestyrelser anvender forskudte funktionsperioder, typisk 4 år fra den 1. maj efter afholdelsen af et regionsrådsvalg, dvs. medlemmet varetager hvervet frem til den 30. april i året efter et regionsrådsvalg.

I den anledning kan Indenrigs- og Sundhedsministeriet generelt oplyse, at regionsrådet i medfør af § 13, stk. 4, i lov om regioner mv. (lovbekendtgørelse nr. 1401 af 1. november 2010) vælger medlemmer af de udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende, hvori regionsrådet ifølge lovgivningen, vedtægter mv. skal være repræsenteret. Det fremgår af lovens § 13, stk. 5, 2. pkt., at valgene af bl.a. de i stk. 4 nævnte medlemmer har virkning for regionsrådets funktionsperiode.

Uanset dette antages det bl.a., at regionsrådet på begæring kan fritage en person for et hverv for resten af funktionsperioden, når regionsrådet skønner, at der er rimelig grund hertil. Herudover skal et regionsrådsmedlem, der i løbet af funktionsperioden mister sin valgbarhed, udtræde af regionsrådet samt – hvis det følger af lovgivningen, vedtægter mv., at varetagelsen af hvervet er betinget af medlemskab af regionsrådet – medlemmets øvrige hverv, som den pågældende er blevet udpeget til.

Det er således efter lov om regioner mv. udgangspunktet, at valg af medlemmer til de udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende, der er omfattet af lovens § 13, stk. 4, har virkning for det pågældende regionsråds funktionsperiode.

Regionsrådet kan ikke ved valg af medlemmer til udvalg m.v. træffe bestemmelse om, at valget kun gælder for en kortere periode end regionsrådets funktionsperiode. En eventuel kortere periode kan dog følge af hvervets tidsbegrænsede karakter eller af de bestemmelser, der i øvrigt gælder for det pågældende organ.

Der henvises til Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 2010, s. 183f vedrørende § 17, stk. 3, 2. pkt. i lov om kommunernes styrelse, der svarer til § 13, stk. 5, 2. pkt. i lov om regioner.

En eventuel længere funktionsperiode for valg af medlemmer til de udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende, som er omfattet af lovens § 13, stk. 4, må på samme vis antages at kunne følge af de bestemmelser, der i øvrigt gælder for det pågældende organ.

Det forudsættes herved således bl.a., at det ikke er uforeneligt med disse bestemmelser, herunder vedtægter, at medlemmet fortsat varetager hvervet, selvom vedkommende ikke længere er medlem af regionsrådet.

F.eks. er det for så vidt angår udpegning og valg af medlemmer til bestyrelsen i aktieselskaber fastsat, at bestyrelsesmedlemmer kan afsættes af den, som har valgt eller udpeget den eller de pågældende, jf. herved selskabslovens §§ 120 og 121 (lov nr. 470 af 12. juni 2009 med senere ændringer). Hvis et bestyrelsesmedlem i et aktieselskab er valgt af generalforsamlingen, vil det dermed - hvis det ikke er uforeneligt med selskabets vedtægter, at medlemmet fortsat varetager hvervet, selvom vedkommende ikke længere er medlem af regionsrådet - f.eks. ikke være muligt at afsætte den pågældende førend afholdelse af ordinær eller eventuel ekstraordinær generalforsamling. Et regionsrådsmedlem vil som følge heraf kunne komme til at varetage et hverv som bestyrelsesmedlem i et aktieselskab for en længere periode end varigheden af funktionsperioden for det regionsråd, der har udpeget den pågældende til hvervet.

Spørgsmålet om, hvorvidt tilsvarende gælder for f.eks. udpegning af medlemmer til bestyrelser inden for undervisningsområdet, må afgøres på grundlag af den regulering, det pågældende organ er underlagt. Undervisningsområdet henhører under Undervisningsministeriet, hvorfor det vil være dette ministerium, der vil kunne tage stilling hertil.

Det af Dem rejste spørgsmål kan således ikke besvares generelt, idet svaret vil afhænge af de konkrete forhold, herunder navnlig de bestemmelser, der i øvrigt vil være gældende for det pågældende organ, som regionsrådet i medfør af regionslovens § 13, stk. 4, har udpeget et eller flere medlemmer til.


Læs udtalelsen her.