11.1.3. Om et medlems krav på at få tilført sin afvigende mening til beslutningsprotokollen

24-06-2011

Region Nordjylland har rettet telefonisk forespørgsel om,

1. hvorvidt en eventuel afvigende mening skal gøres gældende i tilknytning til behandling af det pågældende punkt på dagsordenen, jf. KSL § 13, stk. 1

2. hvorvidt en sag, som ikke har været undergivet afstemning, jf. NFO § 10, stk. 3, skal sættes til afstemning, såfremt et medlem fx på slutningen af mødet tilkendegiver, at vedkommende ønsker en afvigende mening noteret i beslutningsprotokollen

3. - og hvis medlemmet ikke har krav på en afstemning, hvorvidt et flertal kan beslutte, at sagen skal sættes til afstemning


Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i den anledning tilkendegivet følgende:

Ad 1.-3. Der skal være overensstemmelse mellem den afvigende mening, der ønskes protokolleret, og den pågældendes stemmeafgivning. Den afvigende mening består nemlig i en tilkendegivelse om, hvad medlemmet mener, at kommunalbestyrelsen burde have besluttet. Når et medlem har undladt at stemme, vil det derfor i praksis kun være en afvigende mening om procedurespørgsmål, medlemmet kan kræve protokolleret. Har et medlem stemt i overensstemmelse med flertallet, har medlemmet ikke krav på at få sin afvigende mening protokolleret, jf. den kommenterede kommunale styrelseslov, 2010, side 115 øverst.

Ad 1. Det må antages, at ønsket om at få protokolleret den afvigende mening skal fremsættes under mødet, jf. den kommenterede kommunale styrelseslov, 2010, side 115 nederst, dvs. frem til slutningen af mødet og dermed frem til vedkommendes underskrivelse af beslutningsprotokollen. Der kan ikke stilles krav om, at den afvigende mening, som medlemmet ved slutningen af mødet ønsker protokolleret, skal være fremsagt af medlemmet under selve dagsordenspunktet.

Ad 2. Det må antages, at det er en forudsætning for at få tilført sin afvigende mening, at kommunalbestyrelsen har truffet en beslutning, som vedkommende medlem som (en del af et) mindretal, ønsker at få tilført sin afvigende mening om, jf. herved den kommenterede styrelseslov, 2010, side 115 øverst, og ministeriets udtalelse af 19. juli 1995. Hvis der ikke er foretaget en afstemning om det pågældende punkt, jf. NFO § 10, stk. 3, og der dermed ikke er konstateret et mindretal, kan et medlem derfor ikke kræve sin afvigende mening tilført beslutningsprotokollen. Hvis formanden skønner, at en sags udfald er så utvivlsom, at en afstemning vil være overflødig, jf. NFO § 10, stk. 3, 1. pkt., må det medlem, der ønsker sin afvigende mening tilført beslutningsprotokollen, i forbindelse med formandens tilkendegivelse af formandens opfattelse med hensyn til sagens afgørelse protestere og kræve, at sagen sættes til afstemning, jf. NFO § 10, stk. 3, 2. pkt. Det må lægges til grund, at et medlem ikke har krav på, at sagen ”genåbnes” og sættes til afstemning på et senere tidspunkt på mødet.

Ad 3. Et flertal vil på mødet kunne træffe beslutning om, at sagen efter afslutningen af punktet genåbnes og sættes til afstemning. Også ved et forslag om genoptagelse af et punkt på dagsordenen kan borgmesteren, jf. NFO § 10, stk. 1, 1. pkt., hvis han skønner, at udfaldet af dette procedurespørgsmål er utvivlsomt, undlade at sætte forslaget til afstemning, medmindre et medlem, jf. NFO § 10, stk. 3, 2. pkt., begærer det pågældende procedurespørgsmål sat til afstemning.


Indenrigs- og Sundhedsministeriets telefonreferat af 24. juni 2011
- Kommunaljura, j.nr. 1107030