11.1.6. Om anvendelse af bynavnet ”Aarhus” med dobbelt-a som officiel betegnelse for kommunen

14-07-2011

En rådmand i Århus Kommune havde i anledning af, at Århus Byråd havde besluttet fra og med den 1. januar 2011 at anvende bynavnet ”Aarhus” med dobbelt-a som officiel betegnelse for kommunen, forespurgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om, hvorvidt et byråd kunne ændre en bys navn, og hvorvidt bynavnet staves ”Århus” med bolle-å eller ”Aarhus” med dobbelt-a. Ministeriet forstod rådmandens spørgsmål således, at rådmanden både spurgte til navngivningen af byen Århus som geografisk lokalitet og til navngivningen af Århus Kommune.

I den forbindelse kunne Indenrigs- og Sundhedsministeriet generelt oplyse, at ændring af en kommunes navn kun kunne ske med Indenrigs- og Sundhedsministeriets samtykke, jf. § 4, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. Bestemmelsen vedrørte alene ændringer af betegnelsen for en given myndighed, nemlig en kommune, og ikke spørgsmålet om ændringen af betegnelsen for en given lokalitet (en by eller lignende). Spørgsmålet om ændring af betegnelsen for en given lokalitet skulle derimod rettes til Stednavneudvalget, som er et udvalg under Kulturministeriet.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet kunne endvidere generelt oplyse, at hvis danske stednavne medtages i retskrivningsordbogen, skete dette i den form, der var fastlagt af Stednavneudvalget og autoriseres af Kulturministeriet, jf. nærmere § 2 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 178 af 9. marts 2009 om Dansk Sprognævns virksomhed og sammensætning (som stadig er gældende pr. 1. marts 2022).

For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt stednavnet ”Århus” eller ”Aarhus” burde staves med bolle-å henholdsvis dobbelt-a, havde Stednavneudvalget oplyst, at en beslutning fra et byråd om at ændre stavemåden fra bolle-å til dobbelt-a ikke medførte, at den nye stavemåde skulle omautoriseres af Kulturministeriet, da det ifølge Kulturministeriets cirkulære af 5. marts 1984 om anvendelse i statstjenesten af Å-å/Aa-aa i danske stednavne og Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 15. marts 1984 vedrørende skrivemåden af danske stednavne med Å-å eller Aa-aa var tilladt at skrive et dansk stednavn med såvel bolle-å som dobbelt-a.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet kunne supplerende oplyse, at Århus Byråds beslutning om en ændring af stavemåden for det stednavn, der indgik i kommunenavnet, fra bolle-å til dobbelt-a, ikke gav ministeriet anledning til at foretage sig videre.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet tilføjede, at det forhold, at bynavnet ”Århus” i andre bestemmelser, f.eks. § 64 og § 64 a i lov om kommunernes styrelse, anvendtes som betegnelse som Århus Kommune, ikke kunne betragtes som lovgivningsmagtens stillingtagen til stavemåden for det pågældende kommunenavn.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 14. juli 2011 til en rådmand i Århus Kommune
- Kommunaljura, sagsnr. 1103494