11.5.1. Om en borgmester kan modtage eftervederlag flere gange ved ikke-sammenhængende funktionsperioder

21-06-2011

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte på forespørgsel fra en kommune, at der ikke er nogen begrænsninger for, hvor mange gange en borgmester modtager efterløn. Reglerne i vederlagsbekendtgørelsens § 20 indebærer dog, at der i tilfælde af sammenhængende funktionsperioder først ydes efterløn ved afslutningen af den sidste periode, jf. stk. 1 og 4. Tilsvarende må det antages, at en efterløn, der er under udbetaling, standses, hvis borgmesteren på ny tiltræder som borgmester mv., jf. ordlyden af vederlagsbekendtgørelsens § 20, stk. 4, og ordningens formål som overgangsydelse.

Der er ikke hjemmel til at modregne den tidligere ydede efterløn, og dette ville også stride mod formålet med ordningen, nemlig at fungere som en økonomisk overgangsordning.

Efterlønnen ses ikke at blive berørt af borgmesterpensionen, idet pensionen først udbetales efter den sidste udbetaling af efterlønnen.

 

Indenrigs- og Sundhedsministeriets telefonnotat af 21. juni 2011, Kommunaljura
- j.nr. 1106825