11.8.5. Om anbringelse af midler i reverse repo-forretninger

24-11-2011

En konsulentvirksomhed rettede henvendelse til ministeriet med et spørgsmål om, hvorvidt kommunale forsyningsvirksomheder lovligt kunne anvende deres likvide midler i et pengeinstitut til at indgå reverse repo-forretninger, dvs. at købe værdipapirer med aftale om pligt til tilbagesalg til sælgeren på et forud aftalt tidspunkt og til en forud fastsat pris. Konsulentvirksomheden oplyste, at der alene skulle anvendes danske stats- og realkreditobligationer ved transaktionerne.

Konsulentvirksomheden oplyste endvidere, at baggrunden for henvendelsen var, at to kommunale forsyningsselskaber ønskede at indgå reverse repo-forretninger med henblik på at undgå at have større usikrede kontante indeståender i deres pengeinstitut, idet sådanne indeståender kunne blive tabt ved pengeinstituttets eventuelle konkurs.

Økonomi- og Indenrigsministeriet udtalte, at ministeriet forstod henvendelsen således, at spørgsmålet vedrørte indgåelse af reverse repo-forretninger ved anbringelse af likvide midler. Ministeriet anmodede således konsulentvirksomheden om at rette fornyet henvendelse, såfremt virksomheden havde spørgsmål til lånebekendtgørelsen, herunder bekendtgørelsens regulering af anvendelsen af finansielle instrumenter i forbindelse med låntagning.

Herudover udtalt, at ministeriet alene kunne udtale sig om kommuners og kommunale fællesskabers adgang til at anvende reverse repo-forretninger i medfør af § 44 i lov om kommunernes styrelse. I den forbindelse udtalt, at et kommunalt forsyningsselskab oprettet som et kommunalt fællesskab efter § 60 i lov om kommunernes styrelse ville være omfattet af lovens § 44, men at hvis det kommunale forsyningsselskab derimod var oprettet på privatretligt grundlag, herunder for eksempel i aktieselskabsform, ville det ikke være omfattet af lov om kommunernes styrelse og dermed ikke lovens § 44.

Udtalt, at Økonomi- og Indenrigsministeriet måtte lægge til grund, at en reverse repo-forretning – der i juridisk henseende indebærer køb af værdipapirer med aftale om forpligtelse til salg, dvs. tilbagekøb, på et forud aftalt tidspunkt og til en forud fastsat pris – ikke var omfattet af Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 11. maj 2004 om anbringelse og bestyrelse af fondes midler. Desuden udtalt, at dette gjaldt, uanset at det underliggende aktiv var stats- eller realkreditobligationer og dermed omfattet af bekendtgørelsen, og som fonde – og dermed kommuner – lovligt kunne anbringe midler i.

På denne baggrund udtalt, at kommunerne ikke lovligt ville kunne anvende sådanne reverse repo-forretninger i forbindelse med kommunernes anbringelse af deres midler.

Økonomi- og Indenrigsministeriets brev af 24. november 2011 til en konsulentvirksomhed
– Kommunaljura, j.nr. 1102228