13.5.12. Om opgørelse af tabt arbejdsfortjeneste for selvstændigt erhvervsdrivende

08-02-2013

En revisor for en selvstændigt erhvervsdrivende, der var medlem af kommunalbestyrelsen, havde rettet henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med et spørgsmål om opgørelse af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

Økonomi- og Indenrigsministeriet oplyste indledningsvis, at et kommunalbestyrelsesmedlem i medfør af lov om kommunernes styrelses § 16, stk. 5, kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mod en reducering af det faste vederlag.

Økonomi- og Indenrigsministeriet oplyste i den forbindelse, at retten til erstatning omfatter alle økonomiske ydelser, der mistes ved fraværet, herunder feriegodtgørelse, manglende pensionsindbetalinger mv.

Økonomi- og Indenrigsministeriet udtalte herefter, at det er en grundlæggende betingelse for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, at der er lidt et tab i forbindelse med varetagelsen af det kommunale erhverv, og at dette kan dokumenteres. Ministeriet bemærkede hertil, at for selvstændige erhvervsdrivende vil det lidte tab ofte ikke umiddelbart give sig til udtryk i reduceret indtjening, men tabet vil i stedet manifestere sig som et formuetab i selskabet.

Økonomi- og Indenrigsministeriet udtalte endvidere, at spørgsmålet om, hvorvidt tabet er tilstrækkeligt dokumenteret, afgøres af kommunalbestyrelsen, jf. § 5, stk. 2, 2. pkt. i bekendtgørelse nr. 1461 af 19. december 2005 om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale hverv. Et sådan tab vil normalt kunne betragtes som dokumenteret ved en erklæring fra den pågældende selvstændige erhvervsdrivende, forudsat at de foreliggende omstændigheder i øvrigt sandsynliggør, at det påståede tab er lidt.

Økonomi- og Indenrigsministeriet bemærkede, at ministeriet ikke kunne udtale sig om valget af metode for opgørelse af tabet, da en sådan opgørelse må bero på en konkret vurdering i hver enkelt sag.

Økonomi- og Indenrigsministeriet udtalte endelig, at kommunalbestyrelsen, når den skal tage stilling til, om et tab er tilstrækkeligt dokumenteret, skal iagttage de almindelige krav til b.la. saglighed, lighed samt forbuddet mod skøn under regel. Der må som følge heraf udvises forsigtighed i at anvende helt faste modeller for, hvordan et tab skal beregnes.

Økonomi- og Indenrigsministeriets brev af 25. april 2013 til en revisor
- j.nr. 2013-06703.