13.3.3. Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme

04-06-2013

Energistyrelsen havde rettet henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende spørgsmålet om kommuners adgang til at stille garanti til forsyningsvirksomheder, som både producerer varme og el.

Problemstillingen vedrørende garantistillelse for en privat varmeforsyningsvirksomhed, som ud over varme også producerer el, er, at kommuner i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets praksis med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne på nærmere betingelser kan yde garanti for varmeforsyningsvirksomhed. Det er blandt andet en betingelse, at varmeforsyningsvirksomheden ikke drives med fortjeneste for øje.

Imidlertid producerer en række varmeforsyningsvirksomheder ikke alene varme, men også el. Elproduktionen afsættes på markedsvilkår, og der er ikke hjemmel i varmeforsyningsloven, elforsyningsloven eller i kommunalfuldmagtsreglerne til, at kommuner yder garanti for private virksomheder (dvs. uden kommunal deltagelse), som driver virksomhed på kommercielle vilkår.

Udtalt, at det på baggrund af en gennemgang af ministeriets hidtidige praksis og forudsætningerne i varme- og elforsyningslovgivningen ikke med den fornødne sikkerhed kunne lægges til grund, at kommuner er afskåret fra kommunal garantistillelse til private varmeforsyningsanlæg reguleret efter varmeforsyningsloven, der (også) producerer el. Det vil dog efter kommunalfuldmagtsreglerne være en forudsætning for sådan garantistillelse, at hele anlægget drives i overensstemmelse med hvile i sig selv-princippet, herunder at der betales en garantiprovision på markedsvilkår, jf. herved tillige EU-Kommissionens meddelelse om garantistillelse.

Kommuner vil således kunne stille garanti for private varmeforsyningsanlæg, der (også) producerer el under de nævnte betingelser.

Økonomi- og Indenrigsministeriet fandt endvidere, at en kommune med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne kan yde garanti for varmedelen i en kommunal elforsyningsvirksomhed reguleret efter elforsyningsloven, som også producerer varme, under forudsætning af regnskabsmæssig adskillelse mellem eldelen og varmedelen, samt overholdelse af hvile i sig selv-princippet for så vidt angår varmedelen. Der vil endvidere skulle betales en garantiprovision på markedsvilkår, jf. ovenfor. Hjemlen til at stille garanti for eldelen i en kommunal elforsyningsvirksomhed følger efter Energistyrelsens opfattelse af elforsyningsloven.

Tilkendegivet, at der efter Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse snarest muligt bør tilvejebringes udtrykkelig lovhjemmel til kommunal garantistillelse til forsyningsvirksomheder, som producerer varme og el.

Brev af 4. juni 2013 til Energistyrelsen
– Kommunaljura, j.nr. 2013-07779