13.3.4. En kommunes køb af et stadion

24-06-2013

Statsforvaltningen havde afgivet udtalelse om, at der ikke var oplyst om kommunale formål med en sådan klarhed og aktualitet, at det kunne begrunde en kommunes køb af en del af et stadion, som var ejet af en professionel fodboldklub.

Ministeriet anførte i anledning af kommunens klage, at efter almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse, de såkaldte kommunalfuldmagtsregler, er det som udgangspunkt ikke en kommunal opgave at varetage erhvervsvirksomhed. Det er endvidere som udgangspunkt ikke en kommunal opgave at varetage erhvervsvirksomhed, herunder at yde støtte til erhvervsvirksomhed. Det er endvidere som udgangspunkt ikke en kommunal opgave at erhverve fast ejendom.

Det er dog almindeligt antaget i de kommunale tilsynsmyndigheders praksis, at en kommune med henblik på at varetage kommunale opgaver kan erhverve fast ejendom med henblik på at varetage kommunale opgaver. En kommune kan derimod ikke erhverve fast ejendom med henblik på opnåelse af fortjeneste ved videresalg, ligesom en kommune ikke gennem ejendomskøb kan søge at begunstige enkeltpersoner eller enkeltvirksomheder.

Udtalt at, der hverken i den skrevne lovgivning eller i kommunalfuldmagtsreglerne er hjemmel til, at kommuner varetager opgaver vedrørende gymnasier.

Varetagelse af opgaver vedrørende amatøridræt antages efter kommunalfuldmagtsreglerne derimod at være en kommunal opgave. En kommune kan således blandt andet erhverve fast ejendom med henblik på anvendelse til amatøridræt, herunder til de administrative funktioner, der skal anvendes i den forbindelse.

Det er i de kommunale tilsynsmyndigheders praksis antaget, at en kommune ikke er afskåret fra at erhverve en ejendom, når kommunen herved varetager en kommunal interesse i at sikre sig rådigheden over ejendommen og dermed dens anvendelse, uden at kommunen samtidig har konkrete planer med den pågældende ejendoms anvendelse. Det er i sådanne tilfælde særligt påset af tilsynsmyndigheden, at kommunen ved erhvervelsen ikke (også) varetog et ulovligt formål.

Det beror på en konkret skønsmæssig vurdering, hvorvidt der foreligger en sådan kommunal interesse i købet af en fast ejendom, at kommunen – uanset at der ikke er konkrete planer for anvendelsen – lovligt kan erhverve ejendommen.

Udtalt, at ministeriet ikke fandt grundlag for at tage statsforvaltningens udtalelse op til behandling. Ministeriet henviste herved blandt andet til, at den professionelle fodboldklub på tidspunktet for kommunens beslutning var i store økonomiske vanskeligheder, at det i pressen fremstod som om, at kommunens motivation for købet var begrundet i ønsket om at give fodboldklubben en økonomisk håndsrækning, samt at det nuværende lejemål var uopsigeligt indtil 2017, og at den nuværende lejers planer om på kort eller længere sigt at fraflytte lejemålet var helt ukonkrete.

Økonomi- og Indenrigsministeriets brev af 24. juni 2013 til en kommune
– Kommunaljuridisk Kontor j.nr. 2013-07369