13.5.10. Om manglende hjemmel til at yde eftervederlag til en viceborgmester

08-11-2013

Økonomi- og Indenrigsministeriet oplyste på forespørgsel fra en kommune, at §§ 16 og 34 i lov om kommunernes styrelse og regler udstedt i medfør heraf indeholdt en udtømmende regulering af vederlæggelsen af kommunalbestyrelsesmedlemmerne, herunder næstformand for kommunalbestyrelsen. Der var ikke hjemmel til at give efterløn til en næstformand for kommunalbestyrelsen. Der var heller ikke hjemmel til at give efterløn til en næstformand for kommunalbestyrelsen for den periode, hvor vedkommende måtte have varetaget opgaver, som påhviler kommunalbestyrelsens formand.


Økonomi- og Indenrigsministeriets telefonnotat af 8. november 2013, Forvaltningsjura
- j.nr. 2013-11339