14.5.16. Om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til magistratsmedlemmer uden del i den umiddelbare forvaltning

27-01-2014

KL havde spurgt Økonomi- og Indenrigsministeriet, om de nye magistratsmedlemmer i Aarhus Kommune, som ikke var rådmænd eller udvalgsformænd, kunne modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Baggrunden for henvendelsen var, at Økonomi- og Indenrigsministeriet i breve af 26. august og 3. oktober 2013 havde stadfæstet Aarhus Kommunes ændringer af kommunens styrelsesvedtægt, således at magistraten med virkning for indeværende valgperiode (2014-17) blev udvidet med 3 medlemmer (til i alt 8 medlemmer). De nye magistratsmedlemmer havde ikke del i den umiddelbare forvaltning og administrative ledelse af kommunens anliggender. De nye magistratsmedlemmer kunne både vælges til og vederlægges som formænd for faste udvalg og blev vederlagt med 10 % af borgmesterens vederlag for hvervet som magistratsmedlem.

Økonomi- og Indenrigsministeriet udtalte, at ministeriet i forbindelse med den meddelte dispensation til Aarhus Kommune havde lagt til grund, at en styreform som den af Aarhus Kommune ønskede ikke faldt inden for rammerne af magistratsstyret efter § 64 i lov om kommunernes styrelse. Det måtte på den baggrund lægges til grund, at de magistratsmedlemmer, der ikke havde del i den administrative ledelse af kommunen, ikke var magistratsmedlemmer i vederlagsbekendtgørelsens forstand og dermed af den grund udelukkede fra at oppebære anden ydelse fra kommunens kasse, jf. vederlagsbekendtgørelsens § 19, stk. 4 (senere ændret til stk. 5).

Økonomi- og Indenrigsministeriet udtalte endvidere, at de 3 magistratsmedlemmer i Aarhus Kommune, som ikke havde del i den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender og den administrative ledelse i kommunen, ikke var afskåret fra generelt at vælge at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Det var således i forbindelse med dispensationen lagt til grund, at de pågældende kunne være medlem af og formænd for de faste udvalg, ligesom de pågældende også blev vederlagt på samme måde som en formand for et “stort” udvalg i Aarhus Kommune, dvs. med 10 % af borgmesterens vederlag. Hverken en vederlagt udvalgsformand eller en vederlagt viceborgmester var endvidere generelt afskåret fra at vælge at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kunne imidlertid ikke oppebæres for varetagelse af hverv, hvor magistratsmedlemmerne optrådte i deres egenskab af deres nye hverv som magistratsmedlemmer, jf. § 16, stk. 6, i lov om kommunernes styrelse.

Økonomi- og Indenrigsministeriets telefonnotat af 27. januar 2015 vedr. en henvendelse fra KL
- Forvaltningsjura, sagsnr. 2014-12862