14.5.18. Om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med deltagelse i folkemødet og om mødepligt

25-09-2014

Et kommunalbestyrelsesmedlem havde rettet henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet i anledning af, at kommunens forvaltning havde indstillet, at der skulle gives adgang til erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med deltagelse i folkemødet på Bornholm, der var blevet afholdt det pågældende år. Medlemmet havde i den forbindelse spurgt, hvorvidt medlemmet havde pligt til at deltage i folkemødet på Bornholm, hvis indstillingen blev vedtaget.

Økonomi- og Indenrigsministeriet udtalte generelt, at folkemødet på Bornholm ikke i sig selv kunne karakteriseres som et møde i kommune-styrelseslovens forstand, og der kunne følgelig ikke generelt have været mødepligt. Der var hverken tale om et møde i kommunalbestyrelsen eller dennes udvalg, jf. § 16, stk. 1, litra a, i lov om kommunernes styrelse, eller om et møde i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der udførtes efter valg af kommunalbestyrelsen, jf. litra b, om deltagelse i kurser mv., jf. litra c, eller om budgetseminar, jf. litra d, eller lignende.

Økonomi- og Indenrigsministeriet udtalte videre, at hvorvidt der var grundlag for at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for at deltage i folkemødet, beroede på, om kommunalbestyrelsen eller udvalgene havde anmodet medlemmerne om at deltage i folkemødet på Bornholm, jf. § 16, stk. 1, litra f, i lov om kommunernes styrelse, der finder anvendelse på hverv, hvor mødebetingelsen ikke er opfyldt, og om der var truffet (eller blev truffet) beslutning om at yde erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for deltagelsen i folkemødet på Bornholm, jf. § 16, stk. 5, 4. pkt., i lov om kommunernes styrelse.

Det var ikke oplyst, hvorvidt kommunalbestyrelsen havde anmodet medlemmerne om at deltage i folkemødet på Bornholm.

Økonomi- og Indenrigsministeriets telefonnotat af 25. september 2014 vedr. en henvendelse fra et kommunalbestyrelsesmedlem
- Forvaltningsjura, sagsnr. 2014- 19092