14.5.4. Om tjenestebil med chauffør

10-06-2014

Der er over for Økonomi- og Indenrigsministeriet rejst spørgsmål, om "tjenestekørsel" i forbindelse med ministerbiler kan sidestilles med "tjenestekørsel" i forbindelse med en chauffør-ordning for en regionsrådsformand eller en borgmester, samt om der i den forbindelse kan tages udgangspunkt i reglerne om brug af ministerbiler.

Indenrigsministeriet har den 13. oktober 1993 udtalt, at reglerne (der svarede til vederlagsbekendtgørelsens § 19, stk. 4, og den tilsvarende bestemmelse i den regionale vederlagsbekendtgørelses § 11, stk. 5) ikke var til hinder for, at en kommunalbestyrelse kunne stille en bil til rådighed for borgmesteren, så længe borgmesterens kørsel i bilen stod i direkte forbindelse med varetagelsen af borgmesterhvervet, for eksempel kørsel fra borgmesterkontoret til et møde et andet sted i kommunen. Det var derimod ministeriets opfattelse, at det ville være i strid med bestemmelsen, hvis en kommunalbestyrelse stillede en bil til rådighed for en borgmesters private kørsel. Se hertil også ministeriets telefonreferat af 9. oktober 2012 (link).

Det er overordnet set det samme hensyn, der kan begrunde, at en minister henholdsvis en regionsrådsformand eller borgmester anvender en tjenestebil med chauffør, nemlig hensynet til en effektiv varetagelse af hvervet. Som anført i Statsministeriets vejledning nr. 10673 af 10. juni 2008 om ministerens udgifter er afgrænsningen af, hvad der er tjenstligt for en minister i forbindelse med anvendelse af ministerbilen, dog bredere end på andre områder. En regionsrådsformands eller borgmesters rolle og funktion ses ikke generelt at svare til en ministers. Ud over forskelle i funktioner er der også den forskel, at en regionsrådsformands eller borgmesters virksomhed normalt er geografisk begrænset til den region eller kommune, som den pågældende er valgt i.

Spørgsmålet om regionsrådsformænds og borgmestres anvendelse af tjenestebil med chauffør er reguleret i vederlagsreglerne, herunder reglerne om, at de pågældende, der er fuldtidsvederlagte, ikke samtidig kan modtage anden ydelse fra kommunen eller regionen. Det må antages, at vederlagsreglerne gør endeligt op med, i hvilket omfang en kommunalbestyrelse eller et regionsråd kan yde støtte til en borgmester eller en regionsrådsformand.

For ministre er der udstedt cirkulærer og vejledninger, men ingen bindende regler. Samtidig fremgår det som nævnt af retningslinjerne for ministre, at retningslinjerne, herunder afgrænsningen af, hvad der er tjenstlig kørsel, er anderledes (bredere), end hvad der gælder på andre områder.

På denne baggrund kan man efter Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse ikke generelt sidestille "tjenestekørsel" i forbindelse med en chauffør-ordning for en regionsrådsformand eller borgmester med "tjenestekørsel" i forbindelse med ministerbiler. Der kan således ikke generelt tages udgangspunkt i reglerne om brug af ministerbiler (Vejledning om ministerens udgifter).

Det må vurderes konkret, om der er tale om tjenestekørsel for regionsrådsformanden eller borgmesteren.

For så vidt angår de situationer, der er beskrevet i vejledningen om ministerens udgifter, gælder følgende retningslinjer efter ministeriets opfattelse for tjenestekørsel for borgmestre og regionsrådsformænd:

  • Tjenestebilen er med chauffør. En borgmester eller regionsrådsformand må ikke selv føre bilen.
  • Bilen må (kun) anvendes til tjenestekørsel. Som eksempler på tjenestekørsel kan nævnes kørsel til og fra arbejde, kørsel til ethvert møde og arrangement af tjenstlig eller repræsentativ karakter, for så vidt der ikke er tale om møder eller arrangementer i borgmesterens eller regionsrådsformandens egenskab af partimedlem.
  • En borgmester eller regionsrådsformand har et vist råderum til i særlige tilfælde at anvende tjenestebilen i videre omfang. Hvis der f.eks. i forbindelse med forhandlinger eller andre kritiske forløb opstår et uopsætteligt tjenstligt eller repræsentativt behov for mere omfattende kontakt til borgmesteren eller regionsrådsformanden eller evt. hjemkaldelse, kan det være tjenstligt begrundet at benytte tjenestebilen i videre omfang, således at den eksempelvis kan anvendes ved kørsel fra (men ikke til) en familiefest i weekenden eller lignende.
  • En borgmester eller regionsrådsformand kan i en valgkampperiode anvende tjenestebilen i samme omfang som på andre tidspunkter.
  • Begrebet tjenestekørsel omfatter ikke enhver form for kørsel, der ikke har ren privat karakter. Bilen kan således ikke anvendes til delvist private formål, herunder kørsel, der har sammenhæng med borgmesterens eller regionsrådsformandens politiske arbejde, f.eks. politiske møder og partiarrangementer. Kørslen skal have rent tjenstligt formål, jf. også eksemplerne ovenfor.

    Økonomi- og Indenrigsministeriets notat af 10. juni 2014
    - Forvaltningsjura, j.nr. 2014-3419