16.3.1 Om kommuners adgang til at tegne kollektive ulykkes- og ansvarsforsikringer for frivillige

29-04-2016

Udtalt, at kommuner ikke med hjemmel i serviceloven, arbejdsskadeforsikringsloven eller Danske Lov 3-19-2 kunne tegne ulykkes- og ansvarsforsikringer for frivillige [1].

Endvidere anført, at ministeriet havde overvejet, om den merværdi, som den frivillige indsats indebar i forhold til den kommunale opgaveløsning og kommunens borgere, kunne tale for, at en kommune kunne have en kommunal interesse i at kunne tegne forsikringer for frivillige, som ydede en frivillig indsats i kommunen.

Heroverfor stod imidlertid det grundlæggende princip efter kommunalfuldmagtsreglerne om forbud mod begunstigelse af enkeltpersoner og den heraf følgende grundsætning om, at en kommune alene kan tegne forsikring, i det omfang kommunen kan anses for erstatningsansvarlig.

Efter Social- og Indenrigsministeriets opfattelse gav spørgsmålet om, hvorvidt der var hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne til at tegne de omhandlede forsikringer, anledning til tvivl.

Social- og Indenrigsministeriet var imidlertid efter en samlet vurdering og en afvejning af de krydsende hensyn af den opfattelse, at der ikke var hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne til at tegne de omhandlede forsikringer.

Efter Social- og Indenrigsministeriets opfattelse burde understøttelsen af den samfundsmæssige interesse i at kunne samarbejde med frivillige på en måde, som kunne betyde afholdelse af udgifter i et ikke uvæsentligt omfang, ske med lovgivningsmagtens medvirken.

Social- og Indenrigsministeriet tilkendegav på den baggrund, at ministeriet ville overveje at tilvejebringe hjemmel i lovgivningen til, at kommuner og eventuelt regioner kan tegne de omhandlede forsikringer.

Under hensyn hertil og til kommuners mulighed for at indrette sig i forhold til udtalelsen fandt Social- og Indenrigsministeriet for så vidt angik eksisterende forsikringer, at kommuner senest den 1. juli 2017 skulle opsige eventuelle eksisterende forsikringer for frivillige i overensstemmelse med de opsigelsesvarsler, som måtte være indeholdt i de pågældende forsikringer. Hvis der inden den 1. juli 2017 blev tilvejebragt hjemmel i lovgivningen til at tegne de omhandlede forsikringer, ville kommuner kunne forlænge forsikringerne i overensstemmelse med den pågældende lovgivning. Kommuner ville fra og med udtalelsens dato alene kunne tegne nye ulykkes- og ansvarsforsikringer, såfremt der blev tilvejebragt lovhjemmel hertil.

Social- og Indenrigsministeriets brev af 29. april 2016 til flere kommuner
- Kommunaljura og Valg, j.nr. 2015-612

[1] Se nu § 18 a i serviceloven