16.3.2. Om kommunal og regional støtte til Eurovision Song Contest 2014 (ESC 2014)

12-10-2016

Social- og Indenrigsministeriets brev af 12. oktober 2016 til en kommune og en region
- Kommunaljura, j.nr. 2014-15735

 

1. Indledning

Danmark vandt Eurovision Song Contest (herefter ESC) i 2013, og Danmarks Radio (herefter DR) fik derfor af European Broadcasting Union (herefter EBU) ansvaret for at arrangere sangkonkurrencen i 2014, som blev afviklet den 6.-10. maj 2014.

ESC er verdens største musikkonkurrence, som består af 3 tv-shows – 2 semifinaler og en finale. DR skulle forestå produktionen af de 3 tv-shows i ESC 2014 og ønskede at indgå en aftale med en værtsby, som kunne påtage sig de øvrige opgaver i relation til arrangementet, herunder stille et egnet venue [1] til rådighed.

Hovedstadsregionens turismeorganisation Wonderful Copenhagen (herefter WoCo) indsendte i juni 2013 på vegne af Københavns Kommune og Region Hovedstaden samt en bred kreds af øvrige aktører i hovedstaden et bud på ESC 2014 til DR.

I DR’s forhandlinger om København som værtsby deltog WoCo, Københavns Kommune, Region Hovedstaden og Refshaleøens Ejendomsselskab A/S (herefter REDA), og på baggrund heraf blev B&W-hallerne på Refshaleøen valgt som venue.

WoCo stiftede den 31. august 2013 et anpartsselskab – Projektselskabet ESC 2014 ApS (herefter Projektselskabet) – til at udføre værtsbyopgaverne. Blandt andet Københavns Kommune og Region Hovedstaden ydede tilskud til Projektselskabet med henblik på selskabets opgavevaretagelse, navnlig til brug for etablering af venue.

Det oprindelige budget for Projektselskabet var på 34,6 mio. kr. Regnskabet i august 2014 viste imidlertid udgifter på 112 mio. kr. Forskellen mellem budget og udgifter var således 77,4 mio. kr. Heraf havde Københavns Kommune dækket i alt 23,2 mio. kr., og Region Hovedstaden dækkede i alt 60,7 mio. kr.

Der er i afsnit 2-5 nedenfor redegjort for Social- og Indenrigsministeriets overvejelser vedrørende lovligheden af den støtte, som Københavns Kommune henholdsvis Region Hovedstaden har ydet til ESC 2014 via Projektselskabet.

2. Vedrørende hjemlen til Københavns Kommunes engagement i ESC 2014

Udtalt, at det var Social- og Indenrigsministeriets opfattelse, at ESC 2014 var en opgave, der påhvilede DR og dermed en statslig institution. Som udgangspunkt er det ikke efter kommunalfuldmagtsreglerne en kommunal opgave at varetage statslige opgaver, medmindre der kan påvises en særlig kommunal interesse i den pågældende opgavevaretagelse.

Social- og Indenrigsministeriet fandt, at det utvivlsomt er en lovlig kommunal opgave efter kommunalfuldmagtsregler at arrangere musikfestivaler og herved varetage kulturelle opgaver samt hensyn til turisme- og erhvervsudvikling. Social- og Indenrigsministeriet fandt endvidere, at det er et lovligt hensyn, at kommunen herved tiltrækker borgere og turister fra andre kommuner og fra udlandet samt skaber opmærksomhed omkring kommunen med henblik på at tiltrække erhvervsvirksomheder til kommunen.

Efter Social- og Indenrigsministeriets opfattelse kunne det forhold, at ESC er en international begivenhed, som varetages på vegne af EBU, som er et internationalt organ, og som først og fremmest har et internationalt publikum, give anledning til nogen tvivl om, hvorvidt en kommune lovligt kan være engageret i ESC. Heroverfor stod imidlertid, at Københavns Kommune som værtsby for arrangementet havde en naturlig interesse i de forventede afledte effekter, som placeringen af arrangementet havde i forhold til kultur, turisme og erhvervsudvikling. På den baggrund og under hensyn til DR’s oplysninger om, at det er almindelig praksis, at værtsbyen yder støtte til ESC, var Social- og Indenrigsministeriet mest tilbøjeligt til at mene, at der forelå en sådan særlig interesse i ESC 2014, at det var lovligt, at Københavns Kommune var engageret heri. Det er dog en forudsætning, at kommunens andel af de samlede udgifter stod i forhold til den kommunale interesse i arrangementet, idet den kommunale støtte ellers ville betyde, at kommunen havde ydet tilskud til DR og dermed den statslige opgavevaretagelse.

Det var endvidere Social- og Indenrigsministeriets opfattelse, at Københavns Kommunes andel af udgifterne – 23,2 mio. kr. mod de statslige udgifter på i alt 131,1 mio. kr. svarende til ca. 19 pct. af de statslige udgifter – levede op til kravet om, at kommunens andel af de samlede udgifter skal stå i forhold til den kommunale interesse i arrangementet. Det var endvidere Social- og Indenrigsministeriets opfattelse, at det var lovligt, at kommunens engagement i ESC 2014 blandt andet fandt sted via tilskud til Projektselskabet, der som anført havde til formål at varetage opgaver i forbindelse med forberedelse og afvikling af opgaver, herunder tilvejebringe venue til arrangementet.

Det var derfor Social- og Indenrigsministeriets opfattelse, at Københavns Kommunes engagement i ESC 2014 var hjemlet i kommunalfuldmagtsreglerne.

3. Vedrørende hjemlen til Region Hovedstadens engagement i ESC 2014

Det følger af § 3 a i lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regioners opgaver på kulturområdet og forarbejderne til bestemmelsen, at regioner kan medvirke til at igangsætte kulturbegivenheder, herunder yde støtte til enkeltstående kunstneriske begivenheder i form af f.eks. musikfestivaler m.v.

Social- og Indenrigsministeriet lagde til grund, at Region Hovedstadens støtte på i alt 60,7 mio. kr. til ESC 2014 var hjemlet i ovennævnte bestemmelse, der ikke sætter begrænsninger i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt der er andre myndigheder, der har ansvaret for den pågældende begivenhed, beløbets størrelse eller organiseringen af opgaven.

Det var derfor Social- og Indenrigsministeriets opfattelse, at Region Hovedstadens engagement i ESC 2014 var hjemlet i § 3 a i lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regioners opgaver på kulturområdet.

4. Vedrørende forpligtelsen for Københavns Kommune og Region Hovedstaden til økonomisk forsvarlig forvaltning

Det er i de kommunale tilsynsmyndigheders praksis og i den juridiske litteratur antaget, at kommuner efter almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse har en helt generel pligt til at handle økonomisk forsvarligt i alle dispositioner. Denne retsgrundsætning gælder også for regionerne.

Det antages, at der er rum for et betydeligt skøn ved vurderingen af, om en given disposition er økonomisk forsvarlig.

Efter Social- og Indenrigsministeriets opfattelse indebar de forhold, som Statsrevisorerne havde redegjort for i beretning nr. 16/2016 om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014, ikke, at Københavns Kommune og Region Hovedstaden havde udvist en sådan klart uforsvarlig adfærd, at den nævnte grundsætning om økonomisk forsvarlig forvaltning kunne anses for tilsidesat.

Social- og Indenrigsministeriet bemærkede herved blandt andet, at det kommunale tilsyn er et retligt tilsyn, og at det ikke tilkommer Social- og Indenrigsministeriet at udtale sig om hensigtsmæssigheden af kommunale eller regionale økonomiske dispositioner.

5. Vedrørende statsstøtteretlige overvejelser i forhold til Københavns Kommune og Region Hovedstaden

Det var Social- og Indenrigsministeriets opfattelse, at hverken Københavns Kommune eller Region Hovedstaden i forbindelse med kommunens og regionens støtte til ESC 2014 ydede statsstøtte, som efter Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) burde have været anmeldt til Kommissionen.

Det var således Social- og Indenrigsministeriets opfattelse, at hverken Københavns Kommune eller Region Hovedstaden havde ydet støtte i strid med TEUF artikel 107, stk. 1, til DR, REDA eller Projektselskabet.

For så vidt angik spørgsmålet om støtte til DR henviste Social- og Indenrigsministeriet herved navnlig til, at det efter EBU’s regler alene var DR, som kunne og skulle have ansvaret for afvikling af ESC 2014, hvorfor støtten til etablering af venue m.v. ikke kunne antages at opfylde betingelsen efter TEUF art. 107, stk. 1, om samhandelspåvirkning.

For så vidt angik spørgsmålet om støtte til REDA henviste Social- og Indenrigsministeriet herved navnlig til, at REDA, i det omfang klargøringsarbejderne havde tilført B&W-hallerne og dermed REDA blivende værdi, havde betalt den markedsmæssige værdi herfor, hvorfor Projektselskabets afholdelse af omkostninger til klargøring af B&W-hallerne som venue for ESC 2014 ikke kunne antages at opfylde betingelsen efter TEUF art. 107, stk. 1, om begunstigelse af en virksomhed.

For så vidt angik spørgsmålet om støtte til Projektselskabet henviste Social- og Indenrigsministeriet herved navnlig til, at Projektselskabet alene havde til formål på vegne af Københavns Kommune og Region Hovedstaden at varetage kommunens og regionens almene og ikke-kommercielle interesser i at være værter for en stor kulturel begivenhed, som der ikke var et marked for, hvorfor betingelsen efter TEUF art. 107, stk. 1, om støtte til en virksomhed, som varetager økonomisk aktivitet på et marked, ikke var opfyldt.

[1] Det engelske udtryk for ”spillested”.